Om portalen

OBS Remissversion - texterna är fortfarande under bearbetning och ska enbart ses som utkast. Finns det direkta fel? Hittar du enkelt det du vill, dvs är strukturen bra? Finns det ord/begrepp som behöver förklaras? Vi tar tacksamt emot förslag på ändringar/tillägg via e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Texterna kommer kontinuerligt att uppdateras och revideras och layouten förbättras. 

De standarder som finns för undersökningar av förorenade områden sammanställs i produktguide "Standarder för undersökning och riskbedömning av förorenad mark" av SIS.

Terminologi och definitioner
SS-EN ISO 11074 Markundersökningar – Terminologi
SS-ISO 15709 Markundersökningar – Markvatten och den omättade zonen - Definitioner, symboler och teori
SS-ISO 15903 Markundersökningar – Format för registrering av information om mark och markområden
SS-EN ISO 25177 Markundersökningar – Beskrivning av markområden
SS-EN ISO 28258 Markundersökningar – Digitalt utbyte av mark-data

Konceptuella modeller
ISO 21365 Soil quality - Conceptual site models for potentially contaminated sites

Provtagning och provberedning i fält
ISO 18400-100 Soil quality - Sampling – Umbrella
ISO 18400-101 Soil quality - Sampling - Framework for the preparation and application of a sampling plan
ISO 18400-102 Soil quality - Sampling - Selection and application of sampling techniques
ISO 18400-103 Soil quality - Sampling – Safety
ISO 18400-104 Soil quality - Sampling - Strategies and statistical evaluations
ISO 18400-105 Soil quality - Sampling - Packaging, transport, storage, preservation
ISO 18400-106 Soil quality - Sampling - Quality control and quality assurance
ISO 18400-107 Soil quality - Sampling - Recording and reporting
ISO 18400-201 Soil quality - Sampling - Physical pretreatment in the field
ISO 18400-202 Soil quality - Sampling - Preliminary investigations
ISO 18400-203 Soil quality - Sampling - Investigation of potentially contaminated sites
ISO 18400-204 Soil quality - Sampling - Guidance on sampling of soil gas
ISO 18400-205 Soil quality - Sampling - Guidance on investigation of natural, near-natural and cultivates sites
ISO 18400-206 Soil quality - Sampling - Guidance on the collection, handling and storage of soil for the assessment of biological functional and structural endpoints in the laboratory
SS-ISO 18512 Markundersökningar - Vägledning avseende kort- och långtidsförvaring av jordprover

Provberedning på laboratorium
SS-EN 16179 Slam, behandlat bioavfall och mark - Vägledning för förbehandling av prover
ISO 11464 Markundersökningar - Förbehandling av prover för fysikalisk och kemisk analys
ISO 14507 Soil quality - Pretreatment of samples for determination of organic contaminants
SS-EN ISO 16720 Markundersökningar - Förbehandling av prover genom frystorkning för efterföljande analys
ISO 23909 Markundersökningar - Beredning av laboratorieprover från stora provmängder

Fältmätning - val och tillämpning av screeningmetoder
SS-EN ISO 12404 Markundersökningar -

Vägledning för val och tillämpning av screeningmetoder Bestämning med XRF I fält:
SS-EN ISO 13196 Markundersökningar - Screening av utvalda grundämnen i jord genom energidispersiv
röntgenfluorescensspektrometri (XRF) med handhållet eller portabelt instrument

Vägledning för val och tillämpning av screeningmetoder Bestämning med XRF I fält lab:
ISO 18227 Markundersökningar - Bestämning av grundämnessammansättning genom röntgenfluorescens SS-EN 15309 Karaktärisering av avfall och jord - Bestämning av sammansättning av grundelement med röntgenfluorescens

Uppslutning och analys för jämförelse med generella riktvärden As, Ba, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Hg, Ni, V och Zn
SS 28311 Markundersökningar - Bestämning av spårmetaller i jord genom extraktion med salpetersyra

Uppslutning och analys för jämförelse med generella riktvärden Mo, Sb:
SS EN 16174 Slam, behandlat bioavfall och mark - Uppslutning av kungsvattenlösliga fraktioner av grundämnen.

Analys för jämförelse med generella riktvärden Cr(VI):
SS-EN 15192 Characterisation of waste and soil - Determination of Chromium (VI) in solid material by alkaline digestion and ion chromatography with spectrophotometric detection

Analys för jämförelse med generella riktvärden Cyanid:
SS-ISO 11262 Markundersökningar - Bestämning av total cyanid
SS-EN ISO 17380 Markundersökningar - Bestämning av total cyanid och lättillgänglig cyanid - Kontinuerligt flöde analysmetod

 

 

Login Form