Placering av intag

Var i grundvattenröret intaget på pumpen eller slangen placeras kan ha stor påverkan på det prov som uttas. Intaget på pumpen, eller nedersta änden av slangen, ska, om inte synnerliga skäl finns, placeras inom filtrets längd. Större variationer i föroreningshalter längs med filtrets längd är vanligare för ett rör med långt filter (3 - 5 m) än för rör med kortare filter (0,5 m - 1 m). Vikten av en medveten och korrekt placering blir viktigare då rörsektionen är lång och/eller då provtagningsmetoder med låg eller ingen omsättning används. Anledningen är att det vid låga flöden kan bildas laminära flöden i grundvattenkolumnen och att det då enbart kommer vatten till provtagaren från skikt i markprofilen med högre hydraulisk konduktivitet medan vattnet över och under intagspunkten står still. När omsättningsmetoder som [[omsätter flera rörvolymer]] används sker en större omblandning, framför allt om stora förändringar i grundvattenytan sker under omsättning. För vidare detaljer se ISO 5667-11.

 

Att tänka på

Om föroreningen misstänks återfinnas på ett specifikt och begränsat djup är det viktigt att placera intaget vid det djupet och minimera omblandning i grundvattenröret. Provtagning av ett specifikt djup sker bäst genom att använda begränsade filtersektioner eller med [[tryckmanschetter]]. Om grundvattenrören redan är installerade med längre filtersektioner än vad som är önskvärt kan provtagningsdjupet begränsas till viss del genom att använda omsättningsmetoder som kräver låg eller ingen omsättning eller avgränsa provtagningsdjupet med [[tryckmanschetter]]. Viktigt dock att komma ihåg att grundvattnet kan röra sig även i omkringliggande filterssand och att metoder med låg omsättning är att föredra även om [[tryckmanschetter]] används