Jord

OBS Remissversion - texterna är fortfarande under bearbetning och ska enbart ses som utkast. Finns det direkta fel? Hittar du enkelt det du vill, dvs är strukturen bra? Finns det ord/begrepp som behöver förklaras? Vi tar tacksamt emot förslag på ändringar/tillägg via e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Texterna kommer kontinuerligt att uppdateras och revideras och layouten förbättras. 

Här beskrivs metoder för provtagning av jord. De metoder som tillämpas är ofta geotekniska provtagningsmetoder och för mer detaljerade beskrivningar av dessa hänvisas till SGF:s Fälthandbok för Geoteknik. I denna handbok beskrivs i första hand det som är specifikt för miljöprovtagningar. Vilken metod som väljs beror på syftet med undersökningen. Se även generella strategier kring provtagning mediaspecifik info om strategi för provtagning av  jord

Provers kvalitet kan påverkas av vald metod och det är viktigt att risken för sådan påverkan minimeras, exempelvis på grund av tillförsel av främmande material eller avgång av lättflyktiga ämnen. Olika jordarter agerar på olika sätt spridningsvägar för olika typer av föroreningar och det kan därmed vara aktuellt med provtagning både ytligt och på större djup. Vidare är olika metoder lämpliga då prov ska tas ut under grundvattenytan och då risk finns att borrhål och provgropar kan rasa igen till följd av påverkan från grundvatten. På denna webbplats beskrivs ett urval provtagningsmetoder, samt för och nackdelar med respektive metod. Observera att det ofta kan vara aktuell att använda sig av en kombination av flera metoder för en undersökning av ett förorenat område.