Jord

OBS Remissversion - texterna är fortfarande under bearbetning och ska enbart ses som utkast. Finns det direkta fel? Hittar du enkelt det du vill, dvs är strukturen bra? Finns det ord/begrepp som behöver förklaras? Vi tar tacksamt emot förslag på ändringar/tillägg via e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Texterna kommer kontinuerligt att uppdateras och revideras och layouten förbättras. 

Genomförande

Förbered

Att tänka på!

Kontrollera

-        Läge för provpunkt – sätt ut eller mät in provpunkt.

-        Benämning av provpunkt.

-        Att utrustning, provkärl m.m. är tillgänglig och ren.

-        Att skyddsutrustningen fungerar.

-        Att inte provpunkter är placerad för nära markförlagda ledningar som riskerar att skadas. Om provpunkter behöver vara nära markförlagda ledningar kan ledningar behöva friläggas för att säkerställa att de inte skadas.

Utrustningen ska rengöras före första provtagning enligt standarrengöring,  och därefter mellan provtagningsnivåer/-punkter.

Ta prov

Att tänka på!

1.     Kontrollera att provtagaren kommer ned till aktuellt provtagningsdjup. A

2.     Rensa provets ytskikt med kniv eller liknande.

3.     Ta provet med engångshandskar, sked, glasskopa eller motsvarande.

4.     Blanda inte avvikande skikt/jordarter i samma prov.

5.     Ta ett enskilt prov för en nivå/skikt eller ett samlingsprov representerande ett djupintervall. För samlingsprover ta flera delprover och slå samman.

6.     Ta ut eventuella kontrollprover.

Provtagning under grundvattenytan: Det kan vara att ta ut representativa prover under grundvattenytan, provet rinner ofta av provtagaren (jordarter med hög lerhalt kan dock gå bra). Använd provtagninsmetod som är avsedd för provtagning under grundvattennivå.

Korskontaminering: Risk för korskontaminering mellan provtagningsnivåer ökar med provtagningsdjup. För att minska risken, skär rent yttre kanten provet där material från övre nivåer kan ha pressats in i skruven. Risk för kontaminering mellan provpunkter kan minskas genom att rengöra utrustningen mellan provpunkter och provta punkter med förväntat lägre halter först.

Flyktiga ämnen: För att minska risk för avgång av flyktiga ämnen ta prov direkt då provtagaren dras upp ur jorden. Undvik att blanda om prover. Förpacka i täta kärl så snart som möjligt.

Fältanalyser: För fältanalyser som förutsätter separata prover ta duplikatprov vid provtagningen.

Förpacka

Att tänka på!

1.     Lägg provet i märkta provkärl och förslut.

2.     Märk samtliga provkärl så att det framgår om det finns flera provkärl för samma provtagningspunkt eller nivå.

3.     Förpacka provet i kylväska eller motsvarande.

Provhantering: Förvara prover av olika föroreningsgrad separat.

Flyktiga ämnen: Förpacka provet så snart som möjligt och förvara svalt för att minimera gasavgång.

Dokumentera

Att tänka på!

1.     Dokumentera provtagning i provtagningsprotokoll.

2.     Notera jordart, syn- och luktintryck, inslag av främmande material m.m.

3.     Dokumentera ev. avvikelser från provtagningsplan.

4.     Mät in läge för provtagningspunkt om inte utsättning gjorts i förväg.

Fotografera gärna provtagningen.

Lukt: Undvik att lukta på prover om det finns risk för flyktiga föroreningar.

Kontrollprovtagning: Dokumentera kontrollprover eller andra kvalitetskontroller.

Grundvatten: Dokumentera ev. grundvattenobservationer.

Rengör

Att tänka på!

Rengör provtagare och övrig provtagningsutrustning:

-        mekaniskt mellan varje provtagningsnivå.

-        enligt standardrengöring mellan provtagningspunkt.

Ta eventuellt rengöringsblankprov på sista sköljvattnet.

Kontrollera kvalitetskraven för rengöring i provtagningsplanen.

Rengör med vatten mellan varje provtagningsnivå vid vidhäftande föroreningar, t.ex. petroleumkolväten.

Transportera och förvara

Att tänka på!

1.     Förvara proverna i fält i kylväska med kylklampar eller motsvarande.

2.     Leverera prover som ska analyseras till laboratorium så snart som möjligt.

3.     Prover som ej sänds direkt till laboratorium ska kylförvaras.

Kontrollera hur proverna ska transporteras och lagras.

Ska det finnas motsvarande tabeller för övriga beskrivningar också? [KK1]