Borrbandvagn

OBS Remissversion - texterna är fortfarande under bearbetning och ska enbart ses som utkast. Finns det direkta fel? Hittar du enkelt det du vill, dvs är strukturen bra? Finns det ord/begrepp som behöver förklaras? Vi tar tacksamt emot förslag på ändringar/tillägg via e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Texterna kommer kontinuerligt att uppdateras och revideras och layouten förbättras. 

Jordprovtagning med borrbandvagn innefattar ett flertal metoder. Här beskrivs ett urval av de vanligast förekommande:

Generellt medför provtagning med borrbandvagn att jordprover kan uttas på stora djup och att information om jordlagerföljder kan erhållas. Borrmetoder ger förhållandevis små skador på markytan och hårdgjorda ytor, jämfört med t.ex. provgropar.

Sett till provtagningsskalan, det vill säga hur stor volym som ett jordprov representerar, har borrmetoder begränsningar. Det uttagna jordprovet representerar volymen för utvalt djup eller djupintervall (vanligen jordlagerföljdens mäktighet eller en längd på 0,5–1,0 meter) med borrkärnans diameter. I heterogena material och föroreningssituationer finns det alltså risk att provtagning med borrmetoder ger en missvisande bild av jordlagerföljdens horisontella utbredning och även föroreningssituationen utanför borrens diameter. Läs mer om representativitet och provtagningsmönster under provtagningsstrategier specifik info om planering vid provtagning av jord.

Vid borrning finns risk att täta skikt, som i vissa fall kan innesluta eller avgränsa en förorening, punkteras och att provtagningsmetoden därmed riskerar att skapa nya spridningsvägar för föroreningarna om inte borrhålen förseglas efter genomförd undersökning. För förorenade områden där undersökningen i sig riskerar att orsaka spridning är det viktigt att använda fältobservationer och fältanalysmetoder för att övervaka föroreningshalter och jordarter under pågående borrning och att anpassa borrdjup och vid behov använda försegling av borrhål för att minimera risken för spridning. Mer info om det och strategier vid provtagning av jord finns på sidan om planering vid provtagning av jord.