Borrbandvagn

OBS Remissversion - texterna är fortfarande under bearbetning och ska enbart ses som utkast. Finns det direkta fel? Hittar du enkelt det du vill, dvs är strukturen bra? Finns det ord/begrepp som behöver förklaras? Vi tar tacksamt emot förslag på ändringar/tillägg via e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Texterna kommer kontinuerligt att uppdateras och revideras och layouten förbättras. 

Jordprovtagning med borrbandvagn innefattar ett flertal metoder. Här beskrivs ett urval av de vanligast förekommande:

Generellt medför provtagning med borrbandvagn att jordprover kan uttas på stora djup, och att information om jordlagerföljder kan erhållas. Borrmetoder ger förhållandevis små skador på markytan och hårdgjorda ytor. Sett till provtagningsskalan, det vill säga hur stor volym som ett jordprov representerar, har borrmetoder vissa begränsningar. Det uttagna jordprovet representerar volymen för utvalt djup eller djupintervall (vanligen 0,5 meter) med borrkärnans diameter. I heterogent material finns det alltså risk att provtagning med borrmetoder ger en missvisande bild av jordlagerföljdens horisontella utbredning. Läs mer om representativitet och provtagningsmönster under provtagningsstrategier.

Vid borrning finns risk att täta skikt, som i vissa fall kan innesluta eller avgränsa en förorening, punkteras och att provtagningsmetoden därmed riskerar att skapa nya spridningsvägar för föroreningarna. Föroreningarna kan därmed spridas ytterligare om inte borrhålen förseglas. För den typen av föroreningar är det viktigt att använda fältobservationer och fältanalysmetoder för att övervaka föroreningshalter och jordarter under pågående borrning. Nedan följer punkter att tänka på vilka gäller för samtliga metoder.