Direct push

OBS Remissversion - texterna är fortfarande under bearbetning och ska enbart ses som utkast. Finns det direkta fel? Hittar du enkelt det du vill, dvs är strukturen bra? Finns det ord/begrepp som behöver förklaras? Vi tar tacksamt emot förslag på ändringar/tillägg via e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Texterna kommer kontinuerligt att uppdateras och revideras och layouten förbättras. 

Tillämpning

Direct push, ibland kallad DPT, direct push tecnology, bygger på så kallad direkt tryckteknik, som till skillnad från t.ex. rotosonicborrning, inte använder sig av någon rotation, utan enbart tryckning med hydraulisk hammare för att trycka sig ner i jordprofilen. Ostörda prover tas upp med kolvprovtagare. I huvudsak hanteras därmed inga borrskruvar med metoden. Metoden lämpar sig i sand, silt och lera och fungerar även med visst innehåll av grus, men inte i grövre material. Provtagning på relativt stora djup är möjliga.

Metoden innebär att jordprov kan tas upp från ett specifikt lager utan att behöva avlägsna ovanliggande jord och lämpar sig därför särskilt i de fall provtagning endast är aktuellt inom ett visst intervall i jordprofilen och då det finns risk att föroreningsinnehållet kan påverkas av att ovanliggande jord avlägsnas.

Metoden användes till en början i huvudsak för att ta ut porgasprover, men har utvecklats och kan nu användas även för att ta ut jord-, sediment- och grundvattenprover.  Vid användning av dubbelrör kan grundvattenrör kan installeras i samma borrhål enligt samma princip som vid foderrörsborrning.  Direct push kan även användas som en metod för injektering av ämnen vid förorenade områden, eller för t.ex. MIP-sondering.

Tekniska principer

Metoden innebär att prover tas upp i kolvar, vilka då bedöms vara ostörda, till skillnad från skruvprovtagning. Det finns i huvudsak två kategorier för denna typ av provtagning; enkelrörsystem samt dubbelrörsystem. Användning av enkelrör medger en snabb och effektiv provtagning. Dubbelrör innebär att det finns både ett yttre och ett inre rörsystem, där det yttre rörsystemet fungerar som ett foderrör och minskar risken för t.ex. korskontaminering samt att borrhål riskerar att rasa ihop vid upptagning av röret. Det yttre röret innebär också att t.ex. grundvattenrör kan installeras i samma borrhål.

Enkelrörsystem (kolvaktiverade system)

Den enklaste provtagningen använder sig av en kolvaktiverad mekanism. I detta system består verktyget av ett ihåligt provrör med en utdragbar borrkrona. Borrkronan är ansluten till en smal kolvstång som löper längs provrörets längd och är fastsatt i verktygets övre ände.

Om prover behövs från djupare skikt upprepas hela processen, vilket innebär att det finns risk för korskontaminering om prov tas ut från samma borrhål då det finns risk att borrhålet kan rasa igen då provtagningsutrustningen tas upp. Om risk för korskontaminering inte är acceptabel, måste prov samlas in från ett annat borrhål.

Dubbelrörsystem

Provtagningsgraden kan också ökas genom att använda dubbla rörprovtagare. Dubbelrörsystem består av ett yttre drivhus och inre drivstavar. I körläget drivs verktyget till önskat provtagningsdjup där borrkronan dras tillbaka och ersätts med cylinderprovtagaren. Det yttre höljet och provtagaren drivs sedan längs längden av provröret vid vilken tid provröret dras tillbaka. Kontinuerlig provtagning kan utföras snabbt genom att använda flera kolvar Provtagningssystemet med dubbelt rör rekommenderas för kontinuerlig provtagning, eftersom ytterhöljet förhindrar uppslamning och korskontaminering från andra djup.

Grundvattenrör kan också installeras då det yttre höljet fungerar som ett foderrör.

Utvärdering av resultat

Metoden ger mycket detaljerad kunskap om jordlagerförhållandena vilket är en mycket viktig parameter vid utvärdering av t.ex. transport och spridning av föroreningar. Det ger också underlag för installation av grundvattenrör och vid vilken nivå filter ska placeras.

Kvalitetskritiska faktorer

Innan beslut om vilket system som ska användas tas, måste risken för korskontaminering utvärderas. Huruvida denna risk är acceptabel eller inte måste bedömas i förväg för att kunna bedöma vilken metod som är lämplig.

För- och nackdelar

Fördelar

  • Snabb och effektiv metod
  • Ostörda prover
  • Minskad risk för exponering av förorenat material då prov tas upp i kolvar
  • Liten risk för korskontaminering
  • Vid användning av dubbelrörsystem kan grundvattenrör installeras i samma borrhål
  • Kan även montera på sond för direkt fältmätning, t.ex. av porgas

Nackdelar

  • Begränsad kunskap i Sverige
  • Begränsade möjlighet att ta ut prov på större djup

Lästips:

CLU-IN, US EPA - https://clu-in.org/characterization/technologies/dpp.cfm