Kolvprovtagare

OBS Remissversion - texterna är fortfarande under bearbetning och ska enbart ses som utkast. Finns det direkta fel? Hittar du enkelt det du vill, dvs är strukturen bra? Finns det ord/begrepp som behöver förklaras? Vi tar tacksamt emot förslag på ändringar/tillägg via e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Texterna kommer kontinuerligt att uppdateras och revideras och layouten förbättras. 

Kolvprovtagare (även kallade rörprovtagare) innebär att provtagning av jord sker genom nedpressning av en kolv, ibland med en provtagningshylsa, där ostörda jordprover kan tas upp. Rörprovtagning ger en bättre och säkrare bild av jordlagerföljden jämfört med skruvprovtagning eftersom proverna inte vrids sönder av provtagaren. Utvärdering av eventuella spridningsförande lager kan därmed också göras säkrare. Metoden tar även bort risken att jord från andra nivåer i borrhålet pressas in i eller fastnar på provet och hindrar därför korskontaminering.

Riskerna att både exponeras för förorenad jord och att sprida förorenad jord minskar då överskottsjord inte ramlar av och sprids kring borrhålet, men då jordvolymen ofta är större än vad som placeras i provkärl behövs ofta överskottsjord ändå hanteras.  

Om lättflyktiga ämnen misstänks finnas i den förorenade jorden minskar risken för att dessa ämnen avgår till luften när de tas upp, då proverna är förvarade i kolvarna. Vid vissa metoder kan cylindrarna skickas direkt till laboratorium, och vid vissa metoder öppnas cylindrarna upp för att göra en okulär bedömning av jordlagerföljd och misstänkt föroreningsinnehåll samt uttag av prov till provkärl. Fältmätning kan göras direkt då prover tagits upp.

De kolvprovtagare som beskrivs på denna webbplats är Sonicborrning och Direct push. För övriga metoder för provtagning av jord se SGF:s Fälthandbok för Geoteknik.