Upplag och högar

OBS Remissversion - texterna är fortfarande under bearbetning och ska enbart ses som utkast. Finns det direkta fel? Hittar du enkelt det du vill, dvs är strukturen bra? Finns det ord/begrepp som behöver förklaras? Vi tar tacksamt emot förslag på ändringar/tillägg via e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Texterna kommer kontinuerligt att uppdateras och revideras och layouten förbättras. 

Tillämpning

Provtagning i upplag och högar innebär att prover tas i jord som lagts upp i högar/strängar eller i upplag vid undersökning eller i samband med åtgärder.

Provtagning i högar och upplag görs ofta för att karakterisera en enhetsvolym av jord för klassificering av överskotts- eller återfyllnadsmassor vid entreprenader. Vid provtagning i högar kan flera olika typer av provtagningsutrustning användas, såsom grävmaskin, för hand med spade, manuell skruvborr etc. Val av provtagningsutrustning styrs till stor del av syfte med provtagning och egenskaper i den jord som ska provtas, t.ex. storlek, djup på och åtkomst till högen etc. I detta kapitel antas att provtagning utförs med grävmaskin men metodiken är till stor del tillämpbar även för annan utrustning.

Tekniska principer

Inför provtagning är det viktigt att ta reda på massornas ursprung, om detta finns att tillgå och om inte massorna är upplagda inom det område där de schaktats ur. Ursprunget och massornas egenskaper är väsentligt vid bestämning av provtagningsstrategi. Högen eller upplaget besiktigas även okulärt på plats och i de fall det tydligt finns olika egenskaper i högen/upplaget kan denna delas in i representativa delar. Inom varje del tas representativa prover ut. Upplaga högar kan i de flesta fall anses vara omblandade och heterogena, men undantag finns, till exempel då olika massor medvetet lagts bredvid varandra istället för att blandas om.

Vid provtagning i upplag och högar är det viktigt att noga tänka igenom hur provtagning ska utföras för att få representativa prover. Syftet kan påverka både antal prover och lämplig volym per prov för att få representativa prover och analyser. Om syftet är att klassa hela enhetsvolymen ska till exempel lika stora delprover tas slumpmässigt i högen. Sök då inte efter extra förorenade eller rena partier i högen.

För provtagning av jord i upplag och högar kan olika metoder användas. Vilken metod som passar bäst beror på egenskaperna i den jord som ska provtas, till exempel kornstorlek, misstänkta föroreningar och provstorlek.

Kvalitetskritiska faktorer

Om högen/strängen/upplaget inte är nyligen upplagd krävs att det schaktas i högen för att proverna ska bli representativa. Ett ytligt prov i en hög innebär att det finns risk att förorenade ämnen avgått som gas eller lakats ut. Gräv därför in ordentligt i högen vid provtagningen. Om det är små upplag eller högar kan manuell grävning räcka, men för att säkerställa en representativ provtagning i större upplag och högar bör grävmaskin användas.

Provtagning i upplag och högar är inte lämplig för flyktiga ämnen för bedömning av föroreningsgrad i jordprofil då dessa ämnen kan ha avgått vid schakt och transport.