Definiera avgränsningar i projektet

processB

Medan syftet med provtagningen definierar vad som ska utföras är det minst lika viktigt att kommunicera vad som inte ska utföras. En vanlig avgränsning kan vara att i en inledande undersökning enbart provta de medier där en föroreningstyp lätt sprids (t.ex. porgas eller grundvatten), att föroreningen inte undersöks utanför problemägarens fastighetsgräns eller att ett kontrollprogram ska pågå i t.ex. två år. Avgränsningen kan alltså både gälla i tid och rum, men kan också avse medier eller säkerheten i provtagningsresultat.

Avgränsningen i plan kan vara särskilt komplicerad vid exploateringsprojekt och sedimentprojekt, det är till exempel  vanligt inom båda typerna att att källområdet är beläget utanför fastighetsgränsen. För sedimentprojekt kan ett problem också vara att fastighetsgränserna i sig är svåra att fastställa. Det är därför viktigt att formulera hur undersökningen ska relatera till föroreningar som kan finnas utanför fastighetsgränsen.

En annan vanlig avgränsning i rum är att avgränsa undersökningen vid ytan på berggrunden. För metaller och för organiska föroreningar lättare än vatten (LNAPL) är det en rimlig avgränsning. För föroreningar tyngre än vatten (DNAPL) kan det innebära att föroreningar som spridits ner i berggrunden missas. Ibland kan projektet avgränsas vid ett tätare jordlager, t.ex. ett lager lera. Om leran inte underlagrar hela det förorenade området kan det medföra att förorening som spridits djupare missas, även föroreningar som inte utgörs av DNAPL. För mer info om olika föroreningars egenskaper och hur de sprids i miljön se ”Ämnen” i menyn ovan.