Objektbeskrivning

OBS Remissversion - texterna är fortfarande under bearbetning och ska enbart ses som utkast. Finns det direkta fel? Hittar du enkelt det du vill, dvs är strukturen bra? Finns det ord/begrepp som behöver förklaras? Vi tar tacksamt emot förslag på ändringar/tillägg via e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Texterna kommer kontinuerligt att uppdateras och revideras och layouten förbättras. 

processC

I den första delen av planeringen sammanställs bakgrundsinformation och kunskapsluckor identifieras, vilket ligger till grund för problembeskrivning och den konceptuella modellen. Lägg stor vikt vid detta arbete då det utgör grunden för undersökningen. Det är utifrån den information som kommer fram här som beslut tas om inriktning och omfattning av undersökningar. Syftet med att samla in bakgrundsinformation är att skapa en så bra bild som möjligt av området före undersökningarna.

Informationen som behöver tas reda på varierar beroende på typ av objekt, t.ex. är andra typer av data viktiga för en sedimentundersökning än vid en undersökning av ett utfyllt område på land. Mer info om vilken information som är viktig för olika typer av medier finns för [jord], [grundvatten], [porgas], [byggnadsmaterial], [ytvatten]och [sediment]. Nedan listas exempel på generell information som kan vara viktig för att beskriva objektet:

 • Omgivande områden - Markanvändning på omgivande fastigheter inom ca 500 m från objektet, inklusive bostadsområden, skolor, vägar, m.m. Ange riktning och avstånd från objektet.
 • Nuvarande verksamhet – Verksamhetstyp, byggnader, markanvändning.
 • Ytmaterial – tex. Grus, gräs, sand, hårdgjord yta
 • Ledningskarta – VVS, el, tele, fiber mm.
 • Geologi – Fyllnadsmassor, jordlagerföljder, djup till berg, berg i dagen, typ av berg, sprickzoner m.m.
 • Hydrologi – Djup till grundvatten, strömningsriktning, ytvatten och diken.
 • Topografi: På och omkring objektet. riktning och avstånd från objektet.
 • Skyddade områden: Inom 500 m från objektet. Vattenskyddsområden, skyddade naturområden, m.m. Ange riktning och avstånd från objektet.
 • Potentiella källområden
 • Övriga risker (t.ex. oexploderad ammunition, risk för föroreningar i fri fas)

Historik

Historiken ger viktig information om vilka föroreningar som kan förväntas finnas på objektet, var de kan förekomma, vilka medier som ska provtas och är även ett stöd vid eventuell ansvarsutredning. Nedan är exempel på vad som kan beskrivas i historiken.

 • Tidpunkt då verksamheten startade
 • Tidigare verksamheter
 • Ombyggnationer, renovationer
 • Spill/läckage
 • Tidigare undersökningar och/eller saneringar

Verktyg

Det finns många olika platser att finna informationen som beskrivs ovan. Nedan är några tips.

Sökt information

Källor

Fastighetsbeteckning

Eniro, Hitta.se, Metria fastighetssök

Nuvarande och tidigare ägare till fastigheten/objektet

Lantmäteriet, Fastighetsregistret

Nuvarande verksamhet

Tillståndsärenden, intervjuer, flygfoton (Lantmäteriet, Eniro)

Historisk verksamhet

Tillståndsärenden, intervjuer, flygfoton (Lantmäteriet, Eniro historiska flygfoton) historiska kartor: https://historiskakartor.lantmateriet.se/

Byggnads-konstruktioner

Kommunens bygglovsavdelning

Detaljplaner

Metria fastighetssök

Geologiska och hydrogeologiska förhållanden –

SGUs kartvisare för jordarter, bergrund och grundvatten

Vattendjup

Sjökort, tex Eniro

Sediment

SGUs kartvisare sedimentövervakning, och marinkemi-miljögifter

Läge för markförlagda ledningar

Fastighetsägare och Ledningskollen https://www.ledningskollen.se/

Miljö- och hälsofarliga ämnen som har eller kan ha hanterats, samt var hantering av dessa ämnen har förekommit

Tillsynsmyndigheten arkiv och intervjuer med intressenter

Spill, brand eller andra incidenter som kan ha orsakat föroreningar –

EBH-kartan, Tillsynsmyndigheten arkiv och intervjuer med intressenter

Skyddsobjekt, te x närliggande brunnar, vattenskyddsområden, naturreservat, mm

SGUs kartvisareBrunnar, Grundvattenmagasin

Vatteninformationssystem Sverige (VISS)

Naturvårdsverket Skyddad natur

Fornsök

Tidigare undersökningar inom området och i angränsande områden (även geotekniska undersökningar).

Tillsynsmyndighet, verksamhetens arkiv

Risk för föroreningar i omgivningen, t ex angränsande verksamheter

EBH-kartan, Tillsynsmyndighetens arkiv

   

Erfarenheter från andra liknande objekt

Undersöknings- och Åtgärdsportalen, tillsynsmyndigheters arkiv

 

 Glöm inte att ange källorna till informationen ovan.