Platsbesök

OBS Remissversion - texterna är fortfarande under bearbetning och ska enbart ses som utkast. Finns det direkta fel? Hittar du enkelt det du vill, dvs är strukturen bra? Finns det ord/begrepp som behöver förklaras? Vi tar tacksamt emot förslag på ändringar/tillägg via e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Texterna kommer kontinuerligt att uppdateras och revideras och layouten förbättras. 

Ett platsbesök före undersökningen underlättar utförandet av undersökningen, även om det inte alltid är ett krav.

Baserat på den information som framkommit under objektbeskrivningen och hur den konceptuella modellen ser ut kan platsbesöket fylla i viktiga luckor som saknas i informationen i underlaget och som kan vara svåra att besvara med arkivstudier. Platsbesöket bör planeras och genomföras så att det om möjligt går att fråga anställda och närboende om t.ex. historik och kemikaliehantering. Besöket bör anpassas efter de medier som ska undersökas. Vid en undersökning av t.ex. förorenade byggnader bör andra inspektioner göras än vad som görs vid en sedimentundersökning. Exempel på generella saker att titta efter är om det finns visuella tecken på föroreningar, maskiner eller utrustning som kan orsaka förorening, läckande ledningar. Även andra saker än föroreningar kan vara av intresse, som t.ex. områdets lutning, om det finns avspärrningar som begränsar provtagningsmöjligheter, hur marken används i praktiken, jämfört med detalj- eller verksamhetsplan.

För vissa undersökningar kan även en del initiala mätningar göras, t.ex. kan vattendjupet mätas i ett vattendrag, djup och grundvattennivå i existerande grundvattenrör m.m. Det kan även vara bra att bjuda in tillsynsmyndighet för att gå igenom området tillsammans och skapa en gemensam bild av problematik och behovet av omfattning av provtagning.