Utför provtagning

OBS Remissversion - texterna är fortfarande under bearbetning och ska enbart ses som utkast. Finns det direkta fel? Hittar du enkelt det du vill, dvs är strukturen bra? Finns det ord/begrepp som behöver förklaras? Vi tar tacksamt emot förslag på ändringar/tillägg via e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Texterna kommer kontinuerligt att uppdateras och revideras och layouten förbättras. 

Utförandet av provtagningen är ofta det mest kostsamma momentet i undersökningen av ett förorenat område. Det är därför viktigt att provtagningsplanen är väl genomtänkt, att provtagningsprotokollen är utformade så att rätt information insamlas från fält och att fältpersonalen är väl införstådd i provtagningens syfte, omfattning och avgränsning. Vidare beskrivningar av fältundersökningar metoder för provtagning av olika medier finns under metoder i menyn till ovan.

Resultaten ska redovisas i en rapport som beskriver de moment som fanns med i provtagningsplanen, erhållna data från fältundersökning (inklusive fält- och analysprotokoll), tolkning av data, revidering av den konceptuella modellen och en bedömning om syftet med undersökningen är uppnått eller om ytterligare undersökningar behövs.

Se även beskrivningen av iterativt arbetssätt med konceptuell modell.