Alifater

Alifaterna kan grupperas efter kolkedjans längd enligt nedan:

alifater < C5
alifater C5-C8
alifater C8-C10
alifater C10-C12
alifater C12-C16
alifater C16-C35

Förekomst och användning

Alifatiska kolväten återfinns i väldigt många produkter men när det gäller förorenade områden så rör det sig oftast om alifater som härstammar från oljeprodukter som bensin, diesel, eldningsolja, och smörjolja/smörjfett.

Spridningsvägar

De kortare alifaterna (<C5 och C5-C12) är flyktigare och mer vattenlösliga (och därmed spridningsbenägna) medan de längre alifaterna (C12-C35) är mer tjockflytande (fasta) och har högre kokpunkter och återfinns oftast mer lokalt nära föroreningskällan.

Miljöpåverkan

De kortare alifaterna orsakar ofta problem med inomhusluften om de förekommer under byggnader, och ska kvantifieras i inomhusluft med VOC-mätning (VOC= volatile organic compounds). De kan även spridas långt ifrån källan och förorena grundvatten och vattendrag. De längre alifaterna orsakar mer lokala miljöproblem, men kan även de förorena grundvatten och påverka markmiljön negativt, samt utgöra en risk för de som inandas damm eller kommer i kontakt med förorenad jord.

Källor

K. Krook, Kemisk yrkes- och miljöhygien, Prevent 2006 och Jan-Olof Levin 2015

Möjliga åtgärdsmetoder

Läs mer under respektive metod för att bättre kunna bedömma om metoden är möjlig att använda i en specifik föroreningssituation.

In situ

Air Sparging för de kortare och Biosparging för de längre alifaterna
Biologisk behandling
Flerfasextraktion 
Fytosanering
Grundvattenpumpning och behandling
Inneslutning/barriärteknik
Jordtvätt
Kemisk oxidation
Kemisk reduktion
Porgasextraktion/bioventing - främst alifater <C12
Stabilisering/solidifiering
Termisk behandling
Övervakad naturlig självrening

Ex situ - Baseras på att schaktning är möjlig
Biologisk behandling
Deponering
Gräv- och schaktsanering
Jordtvätt
Termisk behandling