PFAS-prekursorer

PFAS-prekursorer eller föregångarämne till PFAS är en bred grupp av både kända och okända PFAS-ämnen, vilka som slutprodukt kan bilda PFCA och PFSA vid nedbrytning i naturen se figur 7. De PFAS-prekursorer som kan analyseras (ex. 6:2 FTSA och 6:2 FTOH) benämns som kända och de som inte kan analyseras benämns som okända.

PFAS-prekursorer kan delas upp i två kategorier (i) utbytta ämnen av reglerade PFAS som t ex PFOA och PFOS (ii) huvudkomponent i produkt. Ett exempel på när PFAS-prekursorer används som utbytta ämnen är i AFFF. Vid förbud av användning av PFOS i brandsläckningsskum byts PFOS ut mot bland annat telomerbaserade PFAS-alternativ som har liknande kemiska egenskaper och därmed liknande funktionalitet, men som ännu ej förbjudits. PFAS-prekursorer kan även vara huvudkomponenter i produkter som co-polymerer, som till stor del kan bestå av fluorerade telomeralkoholer (FTOH).

Många PFAS-prekursorer är inte reglerade och därför ställs inga krav för att analysera dessa. I en miljöteknisk undersökning är det vanligt att analysera ett begränsat antal PFAS, dessa analyser omfattar ofta inte en bred grupp av PFAS-prekursorer. Nya analysmetoder som non-target analys, suspect screening, EOF och TOP-analys har möjliggjort att identifiera förekomst, nya ämnen och nya klasser av PFAS i miljön.

PreFOS är en vanlig beteckning på PFAS-prekursorer som kan bilda PFOS. De mest kända är PFOSA, EtFOSE och DiPAPs. PFAS-prekursorer som bildar PFCA är fluortelomerer sulfonater som 6:2 och 8:2 FTSA, och fluortelomerer alkoholer som 6:2 och 8:2 FOTH. I vissa brandskum (AFFF) finns PFAS-prekursorer som är baserade på proteiner exempelvis FTAB (Fluortelomerbetainer). 6:2 FTAB kan i naturen brytas ner till 6:2 FTSA som vidare kan omvandlas till slutprodukterna PFCA. En vanligt förekommande nedbrytningsprodukt som bildas från 6:2 baserade PFAS-prekursorer är 5:3 FTCA.

Att PFAS-prekursorer bildar PFCA och PFSA som slutprodukter gör att de får en hög relevans för framtida spridning och exponering, vilket också gör det motiverat att ta hänsyn till dessa i miljötekniska undersökningar, åtgärdsförberedande studier och riskbedömning och av PFAS-föroreningar i mark och vatten.

PFAS egenskaper4

Figur 7. PFAS-prekursorer av typen telomerer. Till vänster i bilden visas 6:2 FTOH. Till höger i bilden 6:2 FTSA. I naturen kan fluortelomerer omvandlas till kortkedjiga PFCA.