PFAS - Åtgärdsmetoder att beakta

För mer detaljerad information om åtgärdsmetder se Åtgärdsportalen.

Det finns i dagsläget en rad åtgärdstekniker för rening av PFAS i vatten men för att uppnå bästa reningsgrad och till lägsta reningskostnad behöver reningen anpassas efter vattnets sammansättning (IVL B 2412). 

Läs även mer under respektive metod för att bättre kunna bedöma om metoden är möjlig att använda i en specifik föroreningssituation. Ofta behöver en kombination av åtgärdsmetoder användas för att uppnå åtgärdsmål. T ex kan grumligt vatten först behöva renas med partikelavskiljande metod för att därefter renas på lösta PFAS. Ett källområde kan renas med jordtvätt eller stabilisering och grundvattenplymen renas med en barriär med av adsorberande material.

Det finns en utförlig beskrivning av reningsmetoder specifikt med avseende för PFAS på ITRC:s hemdisa https://pfas-1.itrcweb.org/12-treatment-technologies/#12_1 och en större studie av Concawe på https://www.concawe.eu/wp-content/uploads/Rpt_21-5.pdf

In situ

Grundvattenpumpning och behandling (se även vattenreningsmetoder nedan)

Inneslutning/barriärteknik

Stabilisering/solidifiering

Termisk behandling

In situ-metoder under utveckling

Ex situ

Deponering - Hantering av PFAS förorenad jord på deponi kan på grund av ämnenas lakbarhet kan vara komplicerad och deponiernas tillstånd reglerar sällan hur PFAS-förorenad jord ska hanteras. Försiktighet bör tillämpas och många deponier tar i dagsläget (början av 2022) inte emot PFAS-förorenade massor. 

Gräv- och schaktsanering

Jordtvätt

Termisk behandling

Vattenreningsmetoder

Elektrokemisk oxidation

Filtrering

Luftinjektering

Skumfraktionering

Under utveckling