PFAS - Åtgärdsmetoder att beakta

OBS Remissversion - texterna om PFAS är omarbetade och publicerade i april 2023. Vi tar tacksamt emot synpunkter fram till och med 10 maj. Finns det direkta fel? Hittar du enkelt det du vill, dvs är strukturen bra? Finns det ord/begrepp som behöver förklaras? Vi tar tacksamt emot förslag på ändringar/tillägg via e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Texterna kommer kontinuerligt att uppdateras och revideras och layouten förbättras. 

För mer detaljerad information om åtgärdsmetder se Åtgärdsportalen.

Det finns i dagsläget en rad åtgärdstekniker för rening av PFAS i vatten men för att uppnå bästa reningsgrad och till lägsta reningskostnad behöver reningen anpassas efter vattnets sammansättning (IVL B 2412).

Läs även mer under respektive metod för att bättre kunna bedöma om metoden är möjlig att använda i en specifik föroreningssituation. Ofta behöver en kombination av åtgärdsmetoder användas för att uppnå åtgärdsmål. T ex kan grumligt vatten först behöva renas med partikelavskiljande metod för att därefter renas på lösta PFAS. Ett källområde kan renas med jordtvätt eller stabilisering och grundvattenplymen renas med en barriär med av adsorberande material.

In situ

Grundvattenpumpning och behandling

Inneslutning/barriärteknik

Stabilisering/solidifiering

Termisk behandling

In situ-metoder under utveckling

Ex situ

Deponering - Hantering av PFAS förorenad jord på deponi kan på grund av ämnenas lakbarhet kan vara komplicerad och deponiernas tillstånd reglerar sällan hur PFAS-förorenad jord ska hanteras. Försiktighet bör tillämpas och många deponier tar i dagsläget (början av 2022) inte emot PFAS-förorenade massor. 

Gräv- och schaktsanering
Jordtvätt

Vattenreningsmetoder