Installation av grundvattenrör

OBS Remissversion - texterna är fortfarande under bearbetning och ska enbart ses som utkast. Finns det direkta fel? Hittar du enkelt det du vill, dvs är strukturen bra? Finns det ord/begrepp som behöver förklaras? Vi tar tacksamt emot förslag på ändringar/tillägg via e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Texterna kommer kontinuerligt att uppdateras och revideras och layouten förbättras. 

Beskrivningen på denna sida fokuserar enbart den tekniska installationen av grundvattenrör eller brunn i akviferer belägna i jord. För generell planering och provtagningsmönster i förorenade områden se beskrivningen om provtagningsstrategier och för mer mediaspecifik beskrivning (som t.ex. placering av filter) se provtagningsstrategier för grundvatten. För provtagning och utrustning se kapitlet Grundvattenprovtagning eller Fältanalyser av vatten. För provtagning av grundvatten i berg hänvisas till speciallitteratur, exempelvis Hållbar sanering rapport 5930 eller information om ämnet på CLU-IN av US EPA.

Installation av grundvattenrör görs vanligen med hjälp av borrbandvagn, genom att röret installeras i ett borrhål eller trycks/slås ner till önskat djup men de kan även placeras i en schakt eller provgrop (bör dock undvikas, se installation av rör i provgrop). Den tekniska kvaliteten på installationen av grundvattenrör varierar mellan de olika metoderna och geologiska förhållanden på platsen vilket beskrivs mer nedan. Installation sker ofta i kombination med borrning för jordprovtagning. För den som vill fördjupa sig mer i ämnet om installation av grundvattenrör finns t.ex. ” Design and Installation of Monitoring Wells” av US EPA från 2013.

Dokumentation

Dokumentera installationen av grundvattenrör noga enligt detta protokoll (SGF:s Geoteknisk Fälthandbok, bilaga 13:12). I dokumentationen bör minst följande uppgifter framgå:

 • Metod, inklusive om spolmedel användes eller ej
 • Borrhålets och grundvattenrörets diameter
 • Rörmaterial
 • Djup från rörspets till röröverkant
 • Filtrets placering, längden på filtret samt filtermaterial
 • Material för tätning kring röret
 • Om tätning mellan skarvar (o-ringar) gjorts)
 • Avstånd från röröverkant till markyta
 • Inmätning och avvägning av grundvattenrörets läge (X och Y-koordinater), samt markytan och rörets överkant (Z-koordinater).
 • Grundvattenytans nivå
 • Metod och tidpunkt för renspumpning
 • Iakttagelser av tillrinning, färg, grumlighet, eventuell lukt med mera