Installation med foderrörsborrning

 

Foderrörsborrning är ett samlingsnamn för samtliga borrmetoder som driver ner ett foderrör för att stabilisera borrhålet. Borrning med foderrör kan användas både för installation av grundvattenrör och för jordprovtagning, och kombineras i det senare fallet med rörprovtagare eller skruvprovtagare vilket ofta ökar kvaliteten på jordprovtagningen. För mer detaljerad info se foderrörsborrning under provtagning av jord. Användning av foderrör möjliggör installation av grundvattenrör av god kvalitet i såväl finkorniga som grovkorniga jordar. Metoden möjliggör även installation av grundvattenrör på stora djup. Vid installation av grundvattenrör med foderrörsborrning kan röret centreras i borrhålet, vilket underlättar både [installation av sandfilter] och [tätning] (mer info i nedanstående kapitel). Det möjliggör även att mängden filtersand och tätning som ska fyllas runt grundvattenröret kan beräknas då volymen i foderröret är känd, och kan även mätas in med lod eller dylikt. För installation av grundvattenrör är foderrörsborrning därför vanligen att föredra kvalitetsmässigt. Foderrörsborrning innebär dock en större tidsåtgång jämfört med skruvprovtagning, men detta övervägs ofta av förhöjd kvaliteten på installationen och att metoden fungerar på stora djup och i jordar med större block och sten där det ofta ej går att installera rör utan foderrörsborrning,

Spolmedel behöver ofta användas för att underlätta borrningen vid foderrörsborrning. Två huvudtyper av spolmedel används:

  • Våta metoder – en vätska t ex vatten används som spolmedel.
  • Tryckluftmetoder – tryckluft används som spolmedel.

Det är viktigt att ha i åtanke att användning av spolmedel kan påverka redox- förhållandena vilket i sin tur kan påverka sammansättningen av föroreningar i grundvattnet och skapa en störning i föroreningssituationen. Renspumpning bör därför anpassas efter mängden spolmedel och hur stor volym vatten kring rörinstallationen som kan vara påverkad av installation och spolvatten. Mer info om spolmedel beskrivs här. Även foderrören i sig kan avge metaller och oljeprodukter från smörjning av gängor, vilket bidrar till att renspumpning och omsättning innan provtagning är viktigt.

För och Nackdelar

Fördelar

  • Låg risk för korskontaminering.
  • Lättare att få god tätning och funktionellt filter.
  • Volymen för installationen är känd (underlättar omsättning).
  • Lägre risk för igensättning.
  • Möjliggör installation i jordar där installation med skruvborr varit svår/omöjlig t.ex. på större djup och i svåra svårare matriser t.ex morän.
  • Möjliggör god provkvalitet.

Nackdelar

Kan ta längre tid (och kostar därmed ofta mer) än installation i borrhål gjorda med skruvborrning eller att driva ned rör direkt.