Övriga installationsmetoder

Neddrivning av rör

Innebär att ett grundvattenrör (nästan alltid i metall) trycks ner i marken till önskat djup, ofta med hjälp av en borrbandvagn. I morän eller fyllning med större stenar och block är neddrivning opålitlig, då det kan bli stopp innan önskat djup har nåtts och röret kan skadas. I finkornigare jordlager (lera, silt eller sand) kan metoden vara tillämplig för grundvattenprovtagning på större jorddjup.

Metoden medför dock klara kvalitetsbrister, exempelvis påverkan på provet från rörmaterialet, risk för igensättning av filterröret vid neddrivning och det är inte möjligt att installera sandfilter kring filtterröret. Ofta används även smörjmedel i rörgängorna som innebär att proverna blir kontaminerade med tyngre alifater.

Järnet i rören kan även påverka redoxförhållanden och stimulera anaerob nedbrytning av t.ex. klorerade alifater kring röret trots att processen ej pågår i övriga akviferen. God omsättning av röret och omkringliggande grundvatten som kan vara påverkat av installationen minskar riskerna för felaktiga analyssvar.

Rör installerade med neddrivning kan i vissa fall vara av tillräcklig kvalitet för provtagning vid översiktliga undersökningar och för rör som ska användas vid ett eller ett fåtal tillfällen. Framförallt är metoden lämpad för övervakning av grundvattennivåer. Metoden är inte lämplig i områden där det förekommer föroreningar i fri fas då det ej går att analysera penetrerade markskikt medan installationen pågår och installationen kan fungera som en spridningsväg av framförallt [DNAPL].

Installation av rör i provgropar

Metoden är i de flesta fall inte lämplig, eftersom röret då installeras i ett område med lokalt kraftigt påverkade förhållanden. Grävningen och återfyllnaden av gropen gör att topografin vid gropen påverkas (vilket kan orsaka avrinning i sidled eller att en sänka leder till vattensamling), och att infiltrationsförhållanden och hydraulisk konduktivitet i gropen skiljer sig åt från omgivande mark. Det leder ofta till att det vatten som provtas i gropen inte är representativt för förhållandena i omgivande grundvatten.

Om det trots allt bedöms vara av intresse att installera grundvattenrör i en provgrop kan exempelvis ett PVC-rör med större diameter än grundvattenröret användas som tillfälligt foderrör. Utrymmet mellan foderröret och grundvattenröret sandfylls och i takt med att gropen fylls igen, så lyfts PVC-röret upp successivt. Slutresultatet blir ett traditionellt sandfilter i det återfyllda området. Omsättningspumpning bör göras för en så stor volym att vattnet i gropen pumpas ut och omgivande grundvatten infiltrerar (rör sig ofta om hundratals liter).