Renspumpning

En bra och noggrann renspumpning efter installation av grundvattenrör är viktig vid miljöteknisk provtagning och ska alltid utföras. Renspumpningen genomförs vanligen en gång efter installation och ska inte förväxlas med den omsättningspumpning som genomförs innan vissa typer av provtagning. Renspumpning kan även behöva upprepas för äldre rör som börjar få sämre tillflöde eller har stora mängder sediment i botten av röret. Renspumpningen utförs för att avlägsna finmaterial från rör, sandfilter och omkringliggande formation samt få bort eventuellt spolmedel och påverkat grundvatten. De flesta borrmetoder bildar en hinna, alternativt kompakterar materialet, längs med borrhålets insida. Renspumpning av grundvattenrören hjälper till att öppna upp kontakten mot matrisen (Nielsen, 2006).

En väl genomförd renspumpning av ett rätt dimensionerat filter ger ett partikelfritt vatten samt ökat vattenflöde, ibland betydande ökning. Ett gott vattenflöde är viktigt för att minska störningen vid avsänkning i grundvattenröret vid provtagning. Grundvattenytan bör generellt sett inte sänkas ner i filtret, vilket även gäller vid renspumpning. Det är därför lämpligt att använda en pump med reglerbart flöde.

Utför renspumpning enligt följande:

  • Grundvattenrör bör stå ca 24 h innan renspumpning sker för att låta filtersand och tätning sättas.
  • Bestäm vart vattnet ska pumpas. Om vattnet är förorenat måste det omhändertas enligt anvisningar från aktuell tillsynsmyndighet. Det kan innebära utsläpp till dag- eller spillvattennätet eller att vattnet samlas in i kärl och transporteras till godkänd mottagningsanläggning.
  • Pumpa inledningsvis med lågt flöde.
  • Öka pumpflödet successivt tills det är betydligt högre än det flöde som ska användas vid grundvattenprovtagning.
  • Kontrollera att grundvattenytan inte sänks under filtrets överkant med kontinuerliga mätningar med lod. Om filterröret är placerat i finsand eller finare material ska renspumpningen ske varsamt så att inte finmaterial dras in i sandfilter och rör. Låt gärna grundvattenytan återhämta sig innan fortsatt renspumpning om den sänks av till under filtrets överkant.
  • Renspumpa tills vattnet är klart och fritt från partiklar. Om spolvätska tillförts under borrningen rekommenderas att pumpad vattenvolymen är minst 5 gånger den tillförda spolvätskevolymen. Mät djupet i röret för att se om finmaterial finns i botten av röret. Om stora mängder sediment finns i röret kan det behöva renspumpas på nytt.
  • Om röret påvisar dålig tillrinning kan ett surge block användas för att öppna upp tillflödet genom sandfiltret. Ett surge block är ett cylinderformat block med något mindre ytterdiameter än rörets innerdiameter. Blocket sänks ner i röret och när det dras upp skapas ett lätt undertryck som suger in vatten genom borrhålets yttervägg och sandfilter. Surge block kan kombineras med t.ex. en fotvalvspump för att samtidigt ta upp slam. Det kan dock bli tungt att manuellt använda ett surge block under en längre tid varför en extern pump liknande den som används för fotvalvspump lämpligen används. Säkerställ att surge blocket är fast monterad på slang eller lina innan den används (dock utan tejp eller lim som kan påverka senare provtagning).
  • Efter renspumpning lämnas röret tills de geokemiska förhållandena har stabiliserats, vilket kan ta flera Vänta gärna en vecka mellan installation och provtagning. I fältrapporten noteras tid mellan installation och provtagning.