Installation med skruvborr

Installation av grundvattenrör med skruvborr kombineras ofta med skruvprovtagning av jord. Metoden går att kombinera med foderrörsborrning men här beskrivs hur metoden med utgångspunkt att foderrör ej används. I morän eller fyllning med större stenar och block är installation av grundvattenrör i skruvborrat hål opålitligt, då det kan bli borrstopp innan önskat djup har nåtts. Ojämnheterna i borrhålsväggen kan även försvåra att få ned grundvattenröret i borrhålet och i värsta fall skada grundvattenröret. Borren som används ska ha tillräckligt grov diameter för att lämna marginal på sidorna om röret för installation av sandfilter och tätning.

I jordlager ovan grundvattenytan är det möjligt att skruvhålet står öppet, vilket möjliggör installationen av grundvattenröret i ytligare jordlagren. Det är dock ovanligt att installation av grundvattenrör planeras ovanför grundvattenytan, förutsatt att det inte är ovanligt låga grundvattennivåer vid installationstillfället och att provtagning önskas göra när nivåerna stigit.

I jordlager under grundvattenytan är det stor risk att borrhålet kollapsar vilket kan medföra att förorenad jord rasar ner från borrhålets väggar och förorenar vattnet och att botten på borrhålet fylls med material. Grundvattenröret får då tryckas ned den sista biten i jordlagret under grundvattenytan, vilket kan medföra att filterdelen på röret sätts igen. Det är även svårt att både installerasandfilter runt filtersektionen på grundvattenröret samt bedöma hur mycket filtersand som krävs för att filtersektionen ska täckas. Ett sämre sandfilter kan i viss mån kompenseras med filterstrumpa. En filterstrumpa kan dock inte kompensera för att filtersektionen trycks ihop om det behöver forceras ner i marken, vilket kan resultera i att filtret blir funktionsodugligt. Av samma skäl är det svårt att få en fullgod tätning kring grundvattenrör installerad med skruvborr då det är svårt att få tätningen att fylla ut jämnt kring röret och få röret i mitten av tätningen.

Installation av grundvattenrör med skruvborr riskerar därför att påverka kvaliteten på installerade rör negativt. På grund av risk för läckage och korskontaminering rekommenderas inte metoden för undersökning av akviferer där ovanliggande akvifer eller jord är så förorenad att korskontaminering riskeras. Rör installerade med skruvprovtagning eller neddrivning kan dock vara av tillräckligt god kvalitet vid undersökningar av ytliga akviferer och där risken för korskontaminering är låg. När omständigheterna tillåter installation med skruvprovtagning, är denna metod förhållandevis snabb och kostnadseffektiv, men en avvägning ska alltid göra mot de nackdelar som metoden innebär.

För och Nackdelar

Fördelar

  • Går relativt snabbt.

Nackdelar

  • Hög risk för korskontaminering.
  • Svårt att få god tätning och funktionellt filter.
  • Svårt att installera rör på större djup >3-4m (beroende på jordart och grundvattennivå).
  • Grundvattenröret kan lätt bli snett och instabilt om skruven drar snett mot till exempel block. Ett rör som installeras i ett snett borrhål kan lätt gå sönder.