Spolmedel

Spolmedel behövs ibland för att underlätta borrningen vid exempelvis foderrörsborrning. Främst används tryckluft alternativt en vätska, vanligen vatten, som spolmedel.

Spolmedel, oavsett vatten eller luft, kan påverka förhållanden i grundvattenmagasinet och bör därför om möjligt undvikas. Om spolmedel används är det viktigt att renspumpa röret noga efter installation och låta geokemin stabilisera sig före provtagning.

Om tryckluft används som spolmedel luftas marken och grundvattenmagasinet vid borrningen och det finns risk att lättflyktiga föroreningar avgår och biologiska processer påverkas. Tryckluftsmetoder kan därför vara olämpliga om lättflyktiga ämnen eller ämnen vars nedbrytning kan påverkas av redoxförhållanden ska undersökas. Använd i första hand oljefria skruvkompressorer alternativt installera en oljeavskiljare mellan kompressor och borrbandvagn. Genomspolning av borrsystemet och kontrollprovtagning av spolvattnet kan användas för att bestämma påverkansgraden av borrmetoden. I lättborrade formationer kan smörjningen till borrhammaren stängas av.

Om vatten används som spolmedel vid borrningen förs det ned i formationen och späder föroreningshalten i grundvattnet. För att motverka detta bör spårämne tillsättas så att mängden spolvatten kan bestämmas vid omsättning tills den är så låg att representativa prover fås. Kontrollera hur mycket spolmedel som tillförts borrhålet under borrningen. För vissa ämnen, framförallt PFAS, som är relativt vanligt i vattentäkter bör analys av spolvattnet göras så att inte det inte innehåller PFAS-halter som kan påverka analysresultaten.

Internationellt är det även vanligt att lera (t.ex. bentonit) med eller utan biologiskt nedbrytningsbara polymerer (guargummi, xanthangummi, scleroglucan) används som spolmedel i miljöprojekt. Om denna typ av spolmedel används är det särskilt viktigt med renspumpning för att luckra upp den lerhinna som bildas på borrhålets insida.