Placering av filter

Vid miljöprovtagning är placeringen av grundvattenrörets filter viktigt för kvaliteten på provtagningen. Exempel på detta listas nedan.

Filtrets längd: Ett längre filter fångar upp förorening från hela djupet som är filtersatt, om ett begränsat lager är förorenat kommer det förorenade grundvatten spädas ut med ”rent” grundvatten. Om mängden förorening som transporteras i grundvatten ut från t.ex. en fastighetsgräns, är dock föroreningsmängden intressantare än halten varför ett längre filter kan vara att föredra. Ett kortare filter riskerar att missa en begränsat lager med förorening.

Filtrets placering i förhållande till grundvattenytan: Grundvattenytan varierar över året, hänsyn bör därför tas till grundvattenytans förväntade lägsta nivå för att inte riskera att röret oavsiktligt står torrt under delar av året. Om LNAPL misstänks är det viktigt att filtersektionen sticker upp en bit ovan grundvattenytans högsta läge så att LNAPL inte stängs ute ut grundvattenröret. Om slugtester/pumptester ska genomföras i röret är det viktigt att grundvattenytan står ovan filtersektionens överkant för bästa förutsättningar för att tolka data.

Filtrets placering i förhållande till geologi: Grundvattenrör filtersätts vanligen i ett genomsläppligt jordlager, eftersom det är i de genomsläppliga lagren som föroreningen huvudsakligen sprids längre avstånd. Eftersom resultatet från slugtest/pumptest är ett medelvärde för hela den filtersatta sträckan i jordprofilen är det viktigt att den filtersatta sträckan motsvarar det lager som värdet för hydraulisk konduktivitet (K-värdet) ska representera. Vanligtvis rekommenderas att filtersektionen sträcker sig över hela det vattenförande lagret.

Filtersättning i geologier med flera akviferer: Om två akviferer finns ska filtersektionen aldrig korsa akvitarden (tätare lager mellan två akviferer) som skiljer dessa åt. Vid installering i en djupare akvifer är det viktigt att röret alltid är tätat över hela akvitarden, säkraste sättet att täta är med bentonit/betong slurry.

Filtersättning vid provtagning av DNAPL: För provtagning av fri fas av ämnen som är tyngre än vatten, exempelvis klorerade lösningsmedel, placeras ofta filterröret vid botten av grundvattenmagasinet, eller direkt ovan ett tätare jordlager. Filterrör som placeras högre upp i grundvattenmagasinet möjliggör dock provtagning av lösta föroreningar om t.ex. halten i en plym ska kartläggas eller resultatet ska användas för att beräkna risk för inträngning av ångor i byggnader.

Anpassa filterrörets längd för önskat vattenflöde och att avsedd grundvattennivå kan provtas. Förutsatt att hela filtersektionen står under grundvattenytan ger ett långt filterrör mer vatten än ett kortare. Med ett långt filter riskerar dock föroreningar som förekommer i tunna skikt riskerar att spädas ut. En lång filtersektion genom olika jordarter ökar även risken för korskontaminering. Med ett kort filterrör kan vatten provtas vid ett bestämt djup men om djupet för föroreningen är okänt finns en risk att förorening missas. För fördjupning kring placering av filterröret, se kapitlet provtagningsstrategier för grundvatten.

För provtagning av grundvatten på olika nivåer i ett grundvattenmagasin finns PEH-rör med flera kanaler och filter kan placeras på olika nivåer. Ett annat alternativ är att placera flera grundvattenrör nära varandra eller i samma borrhål.

Sandfilter och slitsstorlek på filtret

Utformning av sandfilter och slitsstorlek i filtret anpassas för att förhindra att finpartiklar kommer in i grundvattenröret samtidigt som vatteninströmning underlättas.

Välj material på sandfiltret utifrån jordens kornstorleksfördelning, materialet ska vara tvättat. Sandfiltrets genomsnittliga kornstorlek (d50) bör vara dubbelt så stor som omgivande jord. Filterrörets slitsstorlek väljs med hänsyn till sandfiltrets kornstorlek. Slitsstorleken bör vara d10 för sandfiltret, d v s 90 % av filtermaterialet ska ha en större kornstorlek än slitsarna. Om den omgivande jorden består av lera och silt väljs minsta tillgängliga slitsstorlek och mindre kornstorlek på filtersand. Om de geologiska förhållandena är okända fungerar ofta en slitsstorlek på 0,3–0,5 mm och ett filtermaterial i storlek 0,6–1 mm.

Sandfiltret installeras från botten av borrhålet och upp till ca 25 – 50 cm ovan filtersektionens överkant för att undvika att sanden kompakteras och ovanliggande bentonit läcker in i grundvattenröret. Ju längre filtersektionen är, desto högre upp ovan filtrets överkant behöver filtersanden nå.

I öppna borrhål (t.ex. skruvborr) installeras filtersand, och bentonittätning, bäst genom att sand/bentonit hälls/pumpas ner genom en slang för att undvika att sanden/bentoniten klumpas/fastnar på vägen och hålrum bildas. Denna metod kan även användas vid borrning med foderrör, men på grund av de släta innerytorna på grundvattenröret och foderröret är risken att material klumpas och fastnar mindre, särskilt vid kortare rör.

Det finns särskilda ”filterstrumpor” som kan träs runt filterröret för att förhindra inträngning av finpartiklar. Dessa kan användas som alternativ till sandfilter om sådant är svårt att installera.