Rörmaterial

 

Rörmaterial väljs utifrån vilka ämnen som ska undersökas, installationsmetod samt kostnad för installation. På grund av risk för förändringar hos materialet bör högre krav ställas för rör som installeras permanent jämfört med de som endast används en eller ett fåtal gånger.

Om grundvattenrören omsättningspumpas korrekt före provtagningen är risken för påverkan från rörmaterialet liten (se omsättning av grundvattenrör).

PEH-rör, även kallade miljörör, består av polyetenplast med hög densitet (HDPE), vilket gör att röret är tåligt i korrosiv miljö. Är provtagningen primärt inriktad mot metaller är PEH-rör lämpligt, men de fungerar även för organiska ämnen. Det är dock viktigt att komma ihåg att hydrofoba (vattenskyende) organiska ämnen så som till exempel PAH absorberar till alla typer av plastmaterial, även HDPE. Om PEH-rör, eller annat plaströr, används kan en del av de eventuellt förekommande organiska föreningar fastna på plasten och därmed leda till att halten i grundvattnet underskattas. Hur stor förlust av de organiska ämnena är beror på kontakttiden mellan vattnet och plasten och om jämvikt hunnit ställa in sig (ju längre tid desto mer hinner föroreningarna fördela sig till plasten). Det kan finnas en minneseffekt hos rör där förorening har diffunderat in i rörmaterialet, t ex hos PEH-rör som använts vid undersökning i kraftigt förorenad jord/grundvatten. Om samma rör används för uppföljning av en åtgärd kan det ge sken av att förorening finns i grundvattnet fast det egentligen är föroreningar bundna till röret som avges till grundvattnet. Problemen med absorbering och minneseffekter kan motverkas med god omsättningspumpning. Vid djupa grundvattenrör, >ca 30 m, kan HDPE vara för mjukt och medföra att röret blir snett. I dessa lägen kan PVC eller stålrör vara att föredra

PVC-rör består av polyvinylklorid och är generellt sett mindre lämpat för både organiska och oorganiska ämnen. Numera finns PVC-rör där bly och kadmium tagits bort som stabiliseringsmedel och ersatts av organiska stabilisatorer. Risken för kontaminering av metaller från rören minskas då. Däremot kvarstår risken att PVC-rör kan medföra förhöjda halter av ftalater och lätta PAH. En fördel med PVC-rör är däremot att de, liksom PEH-rör, är tåliga mot korrosiv miljö.

Stålrör eller rör av rostfritt stål är inte lämpligt då metallanalyser ska utföras, men kan vara lämpliga för organiska föroreningar. Rostfritt stål medför mindre risk för negativ påverkan på röret vid korrosiv miljö, men är avsevärt dyrare än andra rörmaterial. Ofta används smörjmedel för gängorna på stålrör vilket kan resultera i att grundvattnet lokalt blir förorenat av tyngre alifater, om undersökningen syftar till att undersöka denna ämnesgrupp bör smörjmedel undvikas eller annan rörtyp användas. Utfällning av järn från icke rostfria stålrör kan medföra att till exempel klorerade alifater bryts ned. Genom god omsättningspumpning motverkas denna effekt, pumpningen bör dimensioneras så att även närliggande grundvatten i jord omsätts

Se även separat info om BAT-spetsar, som är en blandning av provtagare och grundvattenrör.