Tätning runt röret

Tätning av mellanrummet mellan borrhålets vägg och grundvattenröret görs för att hindra att vatten eller föroreningar från ovanliggande nivåer rinner längs röret samt att föroreningar sprids. Om täta jordlager penetrerats tätas borrhålet för att undvika transport av vatten mellan grundvattenmagasin. För att möjliggöra en bra tätning är det viktigt att borrhålet är öppet. Detta kan säkerställas genom att använda foderrör vid installationen.

ror bentonit

Figur 1. PEH-rör med förinstallerad bentonittätning

Under grundvattenytan rekommenderas att tätningen utförs med bentonit (pellets, granulat eller pulver). Det finns en studie som indikerat på att det är relativt vanligt med läckage vid användning av bentonitpellets om de inte står under grundvattennivå.  Om det finns risk för korskontaminering eller föroreningsspridning bör en bentonit- eller bentonit/cementslurry (engelska grout) via slang pumpas ner kring röret till önskad nivå. Förinstallerade bentonitpluggar på rör är ytterligare en metod att täta runt rören, se figur 2.

Ovanför tätningen och grundvattenytan rekommenderas att hålrummet kring röret packas med liknande jord som förekommer i marken eller fortsatt med bentonitslurry för att förhindra ytvatten att rinna ned, särskild vid hårdgjorda ytor. Tätningsmaterial ska inte innehålla ämnen som kan påverka de ämnen som avses provtas.