Insamling, transport och analys av prov

Om volymbaserad omsättning använts bör pumphastigheten sänkas till en lägre hastighet vid provtagning för att undvika att provet syresätts. Det kan även vara aktuellt att byta pump för att få önskat flöde vid provtagning. Grundvattnet ska överföras under lugna kontrollerade förhållanden till avsett provkärl. Tecken på att flödeshastigheten är för hög inkluderar bubblor i vattnet, slangen skakar/vibrerar och/eller vattnet rinner så fort att det är svårt att kontrollerat få ner vattnet i provkärlet. Vid lågflödesprovtagning ska flödeshastigheten aldrig förändras under provtagning. Se exempel på lågflödesprovtagning i videon nedan. 

  • Up Next Lågflödesprovtagning
  • Up Next Fältinstrument
  • Up Next Sonicborrning
  • Up Next Porgasprovtagning
  • Up Next Rotosonic

Själva insamlingen av provet ska, som nämnts ovan, alltid göras så nära provpunkten som möjligt, det vill säga använd inte onödigt lång slang eller gå iväg med provtagaren innan överföring till provkärl. Flödecell och annan mätutrustning ska alltid frånkopplas innan prov insamlas. För passiva provtagare försvinner detta problem då provtagaren läggs i ett slutet kärl eller påse och skickas till labb utan vidare bearbetning i fält.

Om prov behöver filtreras ska det göras så snart som möjligt efter provets insamling, speciellt om det filtrerade provet ska analysers för lösta metaller. Filtrerade metallprover kan även konserveras med syra för att förhindra utfällning i provkärlet. Om filtrering sker på labb ökar sannolikheten att provets kemi förändrats, och därmed specieringen av metaller. Prov som ska analyseras för flyktiga ämnen ska aldrig filtreras.

Proven insamlas i provkärl från laboratoriet som har erhållits för ändamålet, och förvaras mörkt och svalt (ca 4˚C) till dess att de når labbet. Transport av prov ska utföras så proven inkommer till laboratoriet innan kylmediet i väskan tappar sin funktion, dvs undvik att skicka prov på fredagar om det inte kan garanteras att proven levereras innan helg.

Analys av lagrade prover som utförs efter laboratoriets angivna tidsramar (hold time) ska i största möjliga mån undvikas då resultatet inte är tillförlitligt. Om analys av sparade prover utförs ska detta framgå i provtagningsrapporten och den medförda osäkerheten ska där även diskuteras.