Placering av intag

På vilket djup i grundvattenröret som provuttag sker (placering av provtagaren, intaget på pumpen eller slangen) kan ha stor påverkan på det prov som uttas. Uttagsnivån ska, om inte synnerliga skäl finns, placeras inom filtrets längd. Större variationer i föroreningshalter längs med filtrets längd är vanligare för ett rör med långt filter (3 - 5 m) än för rör med kortare filter (0,5 m - 1 m). Vikten av en medveten och korrekt placering blir viktigare då rörsektionen är lång och/eller då provtagningsmetoder med låg eller ingen omsättning används. Anledningen är att det vid låga flöden kan bildas horisontella laminära flöden i grundvattenkolumnen och att det då enbart kommer vatten till provtagaren från skikt i markprofilen med högre hydraulisk konduktivitet medan vattnet över och under intagspunkten står still. När omsättningsmetoder som omsätter flera rörvolymer används sker en större omblandning, framför allt om stora förändringar i grundvattenytan sker under omsättning. För utförligare beskrivning se ISO 5667-11 - Water quality - Sampling - Part 11: Guidance on sampling of groundwaters.

Att tänka på

Om föroreningen misstänks återfinnas på ett specifikt och begränsat djup är det viktigt att placera intaget vid det djupet och minimera omblandning i grundvattenröret. Provtagning av ett specifikt djup sker bäst genom att använda begränsade filtersektioner eller med tryckmanschetter. Om grundvattenrören redan är installerade med längre filtersektioner än vad som är önskvärt kan provtagningsdjupet begränsas till viss del genom lågflödesprovtagning. Vid användning av tryckmanschett inom filtersektion är det viktigt att komma ihåg att grundvattnet kan röra sig även i omkringliggande filterssand och att metoder med låg omsättning är att föredra även om tryckmanschetter används.