BAT-spets

Systemet är patenterat och består av en rördel från markytan ner i marken, en provtagningsdel och en filterspets som installerats på önskat djup, se Figur 1. Systemet kan installeras tillfälligt för provtagning vid ett tillfälle eller lämnas i mark för upprepad provtagning. Vid provtagningen förs en vakuumsatt provbehållare ned till provtagningsdelen. Både filterspetsen och provbehållaren är tillslutna med septum. Provbehållaren sitter ihop med en filterkanyl och när dessa sänks ned till filterspetsen kommer dubbelkanylen att penetrera septat i filterspetsen och septat i provbehållaren. Provtagningen drivs av ett undertryck i provbehållaren (som skapats med en vakuumpump eller spruta) och av grundvattentrycket vid filterspetsens nivå. Vatten från filterspetsen tillförs på så vis provbehållaren (BAT Geosystems AB, 2020). Provbehållaren tas sedan upp och metoden innebär att provkärlet är tillslutet hela vägen från provuttag nere i röret ända till laboratoriet.

Metoden är väl lämpad för VOC då störningen på grundvattnet är minimal. I idealfallet toppfylls hela provkärlet. Vattenproverna tas därefter ut med GC-spruta. Det finns därmed ej möjlighet för VOC-avgång. Skulle provkärlet mot förmodan inte vara toppfyllt kan prov med GC-spruta tas på headspacefasen och analyseras på VOC.

Innan provtagning behöver filterspetsen omsättas, det rekommenderas att filterspetsen töms på ca 20 ml (BAT Geosystems AB, 2020).

bat

Figur 1. Visar konstruktionen av BAT-system (BAT Geosystems AB, 2020

För- och nackdelar

Fördelar

  • Särskilt lämpad för grundvattenprovtagning i jordar med låg genomsläpplighet och då liten volym prov behövs
  • Provtagning på stora djup är möjlig
  • Liten omsättningsvolym grundvatten som behöver omhändertas.
  • Stor precision och reproducerbarhet på provtaget vatten
  • Prov uttas med låg störning på grundvattnet och i slutna kärl vilket gör metoden lämplig för flyktiga ämnen

Nackdelar

  • Provtagningsvolymer per uttag begränsas av valt provkärl (vissa laboratorieanalyser kan behöva upp till 1 liter vatten)
  • Ger enbart halten i den del av akvifären filterspetsen är belägen i (ca 10cm). Om halten i akviferen varierar med djup bör hänsyn tas till att det inte är medelhalten i akviferen i aktuell provpunkt som provet representerar (gäller dock all filterplacering och kan beroende med syftet med provtagningen även ses som en fördel).
  • Metoden är patenterad och utbudet därmed begränsat.

Att tänka på

För BAT-grundvattenprovtagare kan tidsåtgången för provuttag variera mycket, beroende på jordens genomsläpplighet (från några minuter för en genomsläpplig jord till flera timmar för en tät jord) och vattenmättnadsgraden vid filterspetsens nivå. Vidare begränsas provvolymen av provbehållaren. Önskas större volymer behöver proceduren upprepas. Det finns olika storlekar på provbehållaren, som standard är provbehållaren 35 ml, men BAT-systemen kan anpassas för större volymer till exempel 200, 500 och 1 000 ml (BAT Geosystems AB, 2020).

Metoden innebär hantering av kanyler vilket är förenat med arbetsmiljörisker som behöver beaktas. Arbetsmiljö- och provtagningsplanen bör innehålla instruktioner kring hygien och säkerhet vid hantering av provtagningsutrustning. Handskar som skyddar mot stick bör användas vid hantering av kanyler.