Provtagning utan grundvattenrör

Det finns även ett antal produkter som kan utta prov genom olika typer av tillfälliga provtagningspunkter. Gemensamt för dessa metoder är att det inte lämnas någon permanent installation efter sig som möjliggör upprepad provtagning. Metoderna kan variera, allt från att prov uttas ur sonderingsstål efter viss omsättning till produkter som medger passiv provtagning. Provtagning med vissa typer av tillfälliga grundvattenrör kan medföra hög turbiditet, medan andra system har ett inbyggt filter. Även vid provtagning av tillfälliga grundvattenrör bör ett klart vatten eftersträvas varför omsättning kan vara aktuellt.

Provtagning kan t ex genomföras antingen genom att ett vanligt grundvattenrör installeras tillfälligt för provinsamling och sedan omedelbart avlägsnas, eller genom olika typer av sonderings-/borrstål eller direkt i öppna borrhål. Tillfälliga provtagningspunkter kan vara av nytta för att t.ex. skapa ett bredare dataunderlag för beslutsfattande i fält, eller för en initial screening för att besluta om var grundvattenrör ska installeras. Det kan också vara lämpligt om endast en provtagningsomgång ska genomföras och rören av någon anledning måste tas bort efter provtagning. Det finns ett antal produkter på marknaden med syfte att skapa tillfälliga provtagningsmöjligheter av grundvatten.

Att tänka på

Ta replikat/extra provmaterial för eventuellt kompletterande analyser då det inte går att reproducera fler prover i samma punkt.

Olika typer av tillfälliga grundvattenrör kan medge olika kvalitet i provets analysresultat. Om kvalitetskrav på provtagningen tillåter kan provtagningen genomföras utan omsättning då metoden används som en grov inital screening. Däremot kan resultaten komma att påverkas både genom att borrningen i sig mobiliserar tidigare bundna föroreningar samt rester från borrningen i form av borrvätska och ökad mobilisering av partiklar som inte är representativa för halterna i omgivande akvifer och som skulle kunna avlägsnas med rens- och omsättningspumpning r. Eftersom provtagning i borrpunkten inte kan upprepas kan det vara svårt att skilja på bunden och mobil NAPL (ITRC 2018; Payne 2008). Även metaller och andra grundämnen kan frigöras vid borrning och ge högre halter i provet än vad som finns löst i omgivande grundvatten.

För- och nackdelar

Fördelar

  • Kan vara en snabb och billig metod för initial screening.
  • Beroende på utrustning kan metoden medföra låg risk för korskontaminering.

Nackdelar

  • Har sämre reproducerbarhet.
  • Risk för hög turbiditet beroende på metod.
  • Annars bunden NAPL kan påverka provet.