Skakpumpar

Skakpumpar, eller fotvalvspump, består av en styv slang med en backventil i nedre änden. Genom att rycka i slangen upp och ned lyfts vattnet upp till markytan. Skakpumpar klarar relativt stora lyfthöjder, i praktiken blir det väldigt tungt vid större djup än 60 m, (ISO 2009). Vid provtagning av större djup, större mängd vatten eller vid många prov, kan med fördel en motor (byggd för ändamålet) användas för att skaka pumpen vilket minskar den fysiska belastningen för fältpersonal. Skakpump är lämplig för provtagning av flyktiga kolväten då vattnet inte utsätts för luft i grundvattenröret, däremot kan överföringen från slang till provkärl medföra omrörning av prov om inte slangen är lång nog för att kunna hållas still nere i kärlet vid pågående pumpning. Pumpen kan lämnas i röret till nästa provtagningstillfälle. Skakpumparna är även väldigt billiga vilket underlättar för dedikerad utrustning till varje rör. På så sätt kan risken för korskontaminering minskas. (SGF 2013).

För- och nackdelar

Fördelar

  • Billig och lätthanterlig metod
  • På grund av priset kan de användas dedikerat för en provpunkt, vilket minskar risken för korskontaminering
  • Med rätt försiktighetsåtgärder kan de vara lämpade för provtagning av flyktiga kolväten

Nackdelar

  • Tung att manövrera vid stora djup och stora vattenvolymer (kan underlättas med hjälp av motor)
  • Svårt att få ett bestämt flöde (kan i viss mån regleras vid användning av motor)
  • Kan skada grundvattenröret om pumpen är i metall och röret är i plast.
  • Inte lämplig för lågflödesprovtagning eller provtagning på specifika djup
  • Kan orsaka ökad turbiditet i vattnet som provtas.

Att tänka på

Det finns en risk för uppgrumling av finpartiklar om skakpumpen går ner i botten av röret. Det är därför viktigt att vara noggrann med vilken djup som skakpumpen används på. (SGF 2013). Pumpen är inte lämpligt för provtagning på specifika djup eller låg omsättningsvolym, t.ex. lågflödesprovtagning då det medför omrörning av vattnet i kolumnen samt att det är svårt att hålla ett exakt flöde. Vid omsättning av stora volymer bör det noteras att skakpumpar av hårdare material (t.ex. stål) kan skada grundvattenrör i mjukare material (t.ex. HDPE). (ISO 2009)

Referenser

ISO. 2009. ISO 5667-11 Water Quality - Sampling Part 11: Guidance on Sampling of Groundwaters.

SGF. 2013. Fälthandbok: Undersökningar Av Förorenade Områden Rapport 2:2013.