Tryckmanschetter

Tryckmanschetter kan installeras separat eller med en pump integrerat, de förs ner till ett bestämt djup där de expanderas med hjälp av en pump eller kompressor för att täta av en sektion i grundvattenröret. De kan även användas vid borrning i berg för att provta från avgränsade sprickzoner. Förutom provtagning av vattnet i en specifik sektion kan de användas för att mäta hydraulisk konduktivitet i en sektion. Installationen är ofta tillfällig och görs i samband med provtagning. Manschetten har genomföringar för provtagning och/eller fältanalyser. Andra metoder för provtagning av grundvatten från flera nivåer ur samma borrpunkt innebär ofta att flera tunnare rör installeras i borrhålet vilket kan hindra att annan utrustning eller instrument får plats i borrhålet/grundvattenröret. Med manschetter är detta inget problem. En annan fördel är att sektionen som ska provtas går att justera så länge det finns en filtersektion i röret vid aktuellt djup eller sprickor i berget i ett bergsborrat hål.

För- och nackdelar

Fördelar

  • Prov kan insamlas med större precision från ett välavgränsat djup.
  • Kan reducera volymen vatten som behöver omsättas i djupa rör om en volymbaserad omsättningsmetod används.

Nackdelar

  • Mer utrustning än t.ex. bara lågflödesprovtagning.
  • Tar en del tid om flera sektioner av röret ska provtas.

Att tänka på

Det är viktigt att vara väl bekant med installationen av grundvattenröret vid provtagning med manschetter för att uppnå önskat resultat. Om en begränsad provtagningsnivå inom en lång filtersektion avgränsas med manschetter kan provet ändå kontamineras med vatten från ovanliggande grundvatten genom att vatten leds in via filtersanden utanför röret. Om metoden ska användas vid provtagning ur grundvattenrör är det därför viktigt att vid installation av röret planera vilka sektioner som ska provtas och att borrhålet mellan filtersektionerna är tätat.