Fältanalys porgas

OBS Remissversion - texterna är fortfarande under bearbetning och ska enbart ses som utkast. Finns det direkta fel? Hittar du enkelt det du vill, dvs är strukturen bra? Finns det ord/begrepp som behöver förklaras? Vi tar tacksamt emot förslag på ändringar/tillägg via e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Texterna kommer kontinuerligt att uppdateras och revideras och layouten förbättras. 

Fältanalyser av flyktiga organiska föroreningar (VOC) i porgas används för att utesluta eller påvisa förekomst av VOC i omättad zon. Syftet kan också vara att kartlägga utbredningen av VOC-föroreningar i jord eller en grundvattenplym. Fältanalyser utförs direkt på den uppsugna porgasen genom att analysinstrumentet, till exempel en PID, XSD (HDI) eller en GC, ansluts direkt till utrustningen för extraktion av porgas. Utrustningen för fältanalys av VOC i porgas går ofta även att kombinera vid analys av uttagna jordprover och vid undersökningar av porgas med borrbandvagn.

Följande instrument finns beskrivna på denna webbplats:

Att tänka på inför VOC-screening av porgas

Inför en VOC-screening är det viktigt att bl.a. ställa sig följande frågor:

  • Vilka ämnen/ämnesgrupper är av intresse att undersöka i den aktuella jordprofilen? Är dessa av sådant slag att de kan detekteras med någon av de mätinstrument som avses användas?
  • Hur är byggnader grundlagda, går det att ta prov under byggnader?
  • Vad är det för geologi i området – grövre jordar (>sand) ger bättre analyskvalitet
  • Finns det anledning att undersöka VOC-förekomst på större djup i jordlagerföljden?
  • Är undersökningens syfte att klarlägga vilka VOC som föreligger i porgas eller är syftet enbart att verifiera, alternativt utesluta, förekomst av redan kända VOC i porgas?
  • Är väderleksförhållandena (nederbörd, temperatur, lufttryck mm) lämpliga för att utföra undersökningen?

För- och nackdelar med fältanalyser av porgas

Fördelar:

  • Fältanalyser ger snabbt en uppfattning om vilka grupper av flyktiga ämnen som föreligger inom det förorenade markområdet.
  • Ofta kostnadseffektivt, framförallt vid många provpunkter då själva analyskostnaden i princip är låg.

Nackdelar:

  • Specifika ämnen kan inte alltid kan särskiljas och kompletterande analyser, antingen i analyslaboratorium eller med fält-GC/fält-MS behöver utföras.
  • Mätning kan ge missvisande resultat vid t.ex. tjäle eller efter kraftiga regn.