Fältanalyser

Här beskrivs olika instrument för analyser av jord i fält. En av instrumenten analyserar halter i jord direkt, medan andra analyserar ångor som avgår från föroreningar som är bundna till jorden. Vissa analyser görs in situ och andra görs på upptagna prover. Mer info finns under respektive metod.

XRF för fältbruk är handhållen och används för analys av insamlade och preparerade prover eller direkt av schaktväggar och markyta. Immunoassay görs på insamlade prover och innebär att biomarkörer, i form av antikroppar med specifika bindningsegenskaper för det analyserade ämnet, tillsätts provet.

En del av fältanalyserna görs in situ och kräver borrbandvagn till dessa hör FFDMIP och Laser induced fluorescens

För analys av flyktiga ämnen i porgas eller headspacegas i samband med provtagning av jord se separat sektion om fältanalyser av porgas, där bland annat PID och XSD beskrivs.

  • Up Next Lågflödesprovtagning
  • Up Next Fältinstrument
  • Up Next Sonicborrning
  • Up Next Porgasprovtagning
  • Up Next Rotosonic