Läcksökare - HDI

Tillämpning

Läcksökare utrustade med detektor av typen positive ion emission / heated diode ionization (HDI) har utvecklats specifikt för att kunna spåra halogenerade ämnen med hög selektivitet. Dessa har tidigare använts för att t.ex. kunna kontrollera läckage från köldmedieanläggningar som t.ex. innehållit freoner. Den höga selektiviteten för halogener innebär att dessa instrument kan registrera förhöjda halter av t.ex. klorerade lösningsmedel med betydligt större känslighet än ett traditionellt PID-instrument. Dessutom ger läcksökaren utslag för flera klorerade lösningsmedel som har joniseringspotentialer som överstiger 10,5 eV och därför ej går att detektera med PID. Instrumentet används både för att uppskatta totalhalten av flyktiga ämnen i jord och porgas. Eftersom mätningen är snabb, kan metoden användas för att välja prover som ska analyseras på laboratorium eller ge en uppskattad bild av föroreningens utbredning.

Analys kan göras på extraherad porgas ur marken eller på luften ovan ett jordprov (headspacegas) i en påse eller burk med skyddsfilm för locket. Jordprovet skakas då om och därefter analyseras luften ovan provet genom att spetsen på PID-instrumentet sticks in i provkärlet. Instrumentets känslighet gör att även jordprov, till exempel en borrkärna, kan scannas med instrumentet precis intill jorden för att påvisa förhöjda halter av klorerade lösningsmedel i specifika skikt.

 bacharach

Figur 1. Läckdetektor/läcksökare med detektor av typen heated diode ionization (HDI). (Källa: Bacharach).

Tekniska principer

Instrumentet fungerar genom att en pump suger in luft över en sensor. Instrumentets känslighet kan regleras genom att justera sensortemperatur och pumpflöde. Det är viktigt att ha i åtanke att dessa instrument är utvecklade för mätningar direkt i fria luftmassor och att den inbyggda pumpen ej är dimensionerad för mätningar från porgasinstallationer med mottryck. Detektorutslag är beroende av luftflödet som passerar över sensorn och därför är det mycket vanskligt att använda instrumentet för mätningar i porgas, eftersom installationens mottryck kan ge falska detektorutslag. Med god kännedom om instrumentets funktion och begränsningar kan en van användare ändå dra nytta av instrumentets kapacitet att detektera klorerade lösningsmedel direkt i fält. En annan begränsning är att instrumentet, i de flesta tillgängliga utformningarna, ej ger något numerärt mått på förorening utan ger ett semi-kvantitativt mått i form av en ljudsignal.

För och nackdelar

Fördelar:

  • Känsligt och selektivt instrument med relativt låg detektionsgräns.
  • Snabb mätning och omedelbart resultat.

Nackdelar:

  • Ej kvantitativa resultat utan endast indikation.
  • Många omgivande faktorer och instrumentella faktorer som påverkar detektorutslaget.

Lästips

SGF 2017 - Dynamiska miljöundersöknings-metoder för förorenade områden -En översikt och metodbeskrivning. SGF Rapport 3:2017