Van Veen-provtagare (Gripskopa)

Maximal provlängd/provtagningsdjup: normalt 1-2 dm, men det finns varianter som kan nå djupare

Maximal provmängd:  Beror på typ av modell

Typ av sediment: Lösa till medelfasta

Hand/vinschmanövrerad: Hand eller vinsch beroende på storlek.

Tillämpning

Van Veen-provtagaren är en gripskopa som används för provtagning av ytliga sediment när ostörda prov inte är ett krav. Till skillnad från många andra gripskopor bevarar denna provtagare provet relativt ostört och behåller dessutom en vattenyta ovanpå sedimentytan. Den används ofta för provtagning i grövre sediment än vad t ex lådprovtagarna används för. Van Veen-provtagaren används även vid habitat- och biotastudier. Van Veen-provtagaren finns i flera olika storlekar där vattendjup, typ av sediment och syftet med provtagningen styr vilken modell eller storlek som är mest lämplig. Van Veen-provtagare av standardmodell (se bilder nedan) kan manövreras för hand medan de lite större modellerna kan kräva vinsch, liksom om provtagning sker där vattendjupet är stort eller vid mycket strömmande vatten. Van Veen-provtagaren kan användas från båtar, bryggor, broar eller från is.  

Tekniska principer

Van Veen-provtagaren består i sin helhet av två ”skopor” som är utfällda med hjälp av en hasp när provtagaren sänks ner mot botten. När provtagaren träffar botten slår skoporna ihop om provet. De flesta van Veen-provtagarna har öppningsbara luckor ovanpå så man kan studera sedimentytan och dess eventuella växtlighet i orört tillstånd. När man väl öppnar gripskopan och lägger ut provet på ett underlag kommer vattnet rinna ut och erodera sedimentöverytan, dessutom blir den ursprungliga lagringen störd. Van Veen-provtagaren kan erhållas i storlekar på upp till ca 75 l. Van Veen-provtagaren är på grund av sin storlek och tyngd mer lämpad för strömmande vatten och hav, jämfört med mindre Ekmanhuggare. Det bör dock noteras att det även finns van Veen-provtagare på någon liter, men de är relativt ovanliga.

vanveen1 vanveen2
vanveen3

Bild 1, 2 & 3. Van Veen-provtagare, öppen resp. stängd. På bilden nederst finns fönster på ovandelen av provtagaren, på modellen överst finns istället sidofönster.

Kvalitetskritiska faktorer

När sedimenten är lite grövre är det vanligt att sten och grus fastnar mellan skoporna och förhindrar att skopan stängs ordentligt, detta leder till att vattnet rinner ut och eroderar sedimentöverytan. Det är viktigt att undersöka provtagarens konstruktion innan köp så den inte är för vek. Sediment som består av kompakt silt ger ett stort motstånd när skopan försöker stänga käftarna, om skopans armar då är långa skapas ett stort moment som kan deformera skopan vid armarnas infästning.

Proverna som erhålls är generellt störda, och det är av vikt att inte ta flera prover nära varandra, då provtagningen lätt genererar uppgrumling som kan påverka nästa provtagning.

Utvärdering av resultat

Ger generellt störda prover. Planera provuttag och omhändertagande av provmaterial utifrån syfte med provtagningen.

För- och nackdelar

Fördelar

 • Förhållandevis enkel och tålig konstruktion.
 • Kan användas vid grövre sediment än vad en lådprovtagare generellt klarar av.
 • De mindre varianterna är relativt lättanvända.
 • Kan användas från både nära vattenytan och från högre höjder som broar och större båtar.
 • Kan användas vid både små och stora vattendjup.
 • Kan erhålla relativt stor provvolym, även i horisontalled.
 • Bra metod för biologisk provtagning eller där det behövs mycket material av ytliga sediment.

Nackdelar

 • Begränsat provdjup.
 • Viss osäkerhet i provdjup.
 • Ger störda prover.
 • Större modeller eller vid stora vattendjup kan det krävas vinschanordning.

Att tänka på

Innan provtagaren släpps ner mot botten bör linan fästas i något för att inte riskera att provtagaren tappas. Stora provtagare bör användas med vinsch. Lite beroende på provtagarens storlek så kan relativt stor provvolym erhållas, vilket är viktigt att planera för med omhändertagande av sediment, rengöring av utrustning mm. Provtagaren bör öppnas över t.ex. ett större kärl/balja eller presenning för att dels samla upp provet och dels inte kontaminera platsen. Mindre provtagare kan öppnas direkt över ett provkärl.