Process

På sidorna som finns under denna rubrik beskrivs hur den generella processen med att undersöka ett förorenat område ser ut. Utgångspunkten för allt arbete med undersökningar och utredningar av förorenade områden är de frågeställningar som undersökningen ämnar besvara, den konceptuella modellen för området, samt de beslut som ska kunna fattas baserat på det underlag som tas fram. På denna webbsida finns en ambition att ge konstruktiva råd och tips för samtliga involverade parter för att skapa goda förutsättningar till en lyckad undersökning.

Oavsett omfattning, bör en undersökning alltid utgå från en stegvis, och strategiskt formulerad, arbetsprocess, med acceptans från alla parter. Denna sammanställs och kommuniceras i form av en provtagningsplan. För att nå målet med en undersökning krävs att både angreppssätt och provtagningsmetod anpassas till de media som ska provtas samt önskad kvalitet på prover och data. Genom att arbeta metodiskt, ökar sannolikheten att fältarbete och analyser genererar den information som behövs för att uppnå syftet med undersökningen på ett kostnadseffektivt och praktiskt genomförbart sätt. Om arbetet istället utförs utan en genomtänkt strategi kan det medföra att undersökningen drar ut på tid, med ökade kostnader som följd, samt att insamlad information inte uppfyller ställda kvalitetskrav och att syftet därmed inte kan nås.

Även om arbetsgången nedan i stort beskrivs som en stegvis process, bör arbetsmomenten betraktas som komponenter i en iterativ och dynamisk process snarare än ett statiskt steg-för-steg förfarande vilket illustreras i Figur 1. Det finns dock viktiga hållpunkter där det inte bör finnas allt för många lösa trådar, t.ex. strax före ett fältarbete eller i samband med att viktiga nyckelbeslut ska fattas. I underrubrikerna beskrivs detaljerna i den process ni ser nedan. 

 

Syfte Objektbeskrivning Platsbesök Konceptuell modell Kompetensbehov Provtagningsstrategi Kvalitetssäkring Provtagningsplan Utför undersökning Utvärdera

Figur 1. Schematisk bild över undersökningsprocessen. Det går att klicka på bilden för att komma till respektive beskrivning.