Iterativt arbetssätt

 

Syfte Objektbeskrivning Platsbesök Konceptuell modell Kompetensbehov Provtagningsstrategi Kvalitetssäkring Provtagningsplan Utför undersökning Utvärdera

När provtagningen är utförd kan resultatet från undersökningen komma att bekräfta delar i den konceptuella modellen och kräva att andra delar omformuleras helt eller delvis. Frågetecken som fanns i ett tidigt skede kan besvaras men ofta leder undersökningen även till nya frågeställningar som föranleder vidare undersökningar för att kunna uppnå projektets syfte. Med de nya frågeställningarna behöver ofta övriga steg i processen ses över, t.ex.:

  • Hur fångar vi dessa nya frågeställningar i ett syfte för en kommande undersökning?
  • Medför de nya frågeställningarna att nya kompetensområden behöver kopplas in? T.ex. har föroreningen spridits till en annan matris?
  • Behöver avgränsningen för projektet förändras?
  • Medför de nya frågeställningarna ett annat databehov eller annan kvalitetsnivå?

Nya frågeställningar medför att en ny syftesformulering behöver definieras för följande undersökning och att en ny provtagningsstrategi och en ny provtagningsplan behöver upprättas. Däremot behöver en förändring av de övergripande målen inte alltid genomföras.

Även om det i ett tidigt skede kan vara frestande att uttala sig om risker eller åtgärdsbehov kan det vara klokt att inte gå vidare in i en riskbedömning och än mindre åtgärdsutredning förrän aktuell exponering, spridningsvägar och skyddsobjekt är fastställda md önskvärd säkerhet, dvs att den konceptuella modellen är robust, vilket kan kräva repetering av de olika stegen i processen som beskrivs här. Det finns annars en risk att okända spridningsvägar eller andra risker inte har identifierats. Den konceptuella modellen bör vidareutvecklas och i de fall det är aktuellt kan den med fördel följa med projektet hela vägen genom riskbedömning, åtgärdsutredning, riskvärdering, åtgärd och efterkontroll.