Kompetensbehov och projektorganisation

Syfte Objektbeskrivning Platsbesök Konceptuell modell Kompetensbehov Provtagningsstrategi Kvalitetssäkring Provtagningsplan Utför undersökning Utvärdera

I de flesta undersökningsprojekt består organisationen vanligen av följande roller:

  • Beställare
  • Uppdragsledare
  • Handläggare/fältpersonal

Därutöver finns andra parter som tillsynsmyndighet, entreprenör, allmänhet, intresseorganisationer, jurister med mera som också kan involveras i organisationen. I större kommunalt drivna projekt kan det vara bra att även få med representanter från den politiska ledningen.

Även om flera personer kan vara involverade från en beställare, konsult eller tillsynsmyndighet, underlättar det ofta vid undersökningar av förorenade områden om det är en person från respektive organisation som har ett tydligt identifierat huvudansvar. I mindre projekt kan uppdragsledare, handläggare och fältpersonal kan vara samma person, men för långa och mer komplexa projekt är det ofta lämpligt att ha flera individer involverade för att bevara kunskapen över tid. Ökade krav ställs också om provtagningsmetoderna som används inte är vanligt förekommande och/eller kompetensen är knuten till en person i projektet. Ju större projektorganisationen är, desto viktigare blir det att definiera roller och ansvar.

Ju större grupp som är involverad desto högre krav ställs också på projektledaren som ska hålla ihop gruppen och se till att alla arbetar i rätt riktning. I större projekt förekommer ofta någon form av beställarstöd som kan hjälpa till med organisering och identifiera vilket kompetensbehov som behövs. Ofta kan kompetensen i projektet begränsas av en budget och det är då inte alltid möjligt att få med önskad kompetens. Det är då viktigt att ta stöd av befintlig litteratur och att diskutera projektet i grova drag med någon specialist inom området.

Även om det inte finns ett uttryckligt krav är det ofta lämpligt att tidigt inkludera tillsynsmyndigheten i dialogen eftersom det bygger upp en gemensam förståelse av problematiken och tillsynsmyndigheten kan ställa krav vid en pågående utredning/åtgärd. Undersökningen kan genomföras mer effektivt om det råder samsyn och krav kan fångas upp i ett tidigt skede.

Vidare ska behovet av specialistkompetens utredas. Oftast finns redan vid projektets start en rudimentär förståelse av vilka svårigheter som kan behöva hanteras inom projektet. Som exempel kan nämnas att om projektet avser undersökning i berg är det lämpligt att inte bara involvera berggrundsgeologer, utan berggrundsgeologer med kunskap om föroreningsspridning. För projekt där föroreningen sprids till och i grundvatten är det lämpligt att involvera hydrogeologisk kompetens. Vid undersökningar där det bedöms finnas en risk för komplexa frågeställningar är det lämpligt att involvera specialistkompetens redan vid planeringen av undersökningen.

Även om mycket av den tekniska kunskapen är överförbar mellan länder kan angreppssätten variera avsevärt länder emellan beroende på typ av lagstiftning och hur vägledningsdokument är formulerade. I de fall internationella resurser involveras i projektet är det oftast relevant att se till att engagerade individer har en grundläggande förståelse av tillämpbar svensk lag och vägledning.

Vidare beskrivning av lämpliga specialistkompetenser finns beskrivet under de olika media som beskrivs under mediaspecifik process.