Certifierad provtagning

Med certifierad provtagare avses en person som innehar giltigt certifikat enligt NT ENVIR 008 eller likvärdig certifieringsordning för miljöprovtagning av ett eller flera av provtagningsmedierna jord, grundvatten, sediment och ytvatten. Certifikatet kan endast utfärdas av certifieringsorgan som är ackrediterat för personcertifiering. Vid certifierad provtagning ingår ett visst kvalitetssäkringsarbete, bland annat för att minimera risken att proverna ej är representativa och kontrollprovtagning med syfte att kvantifiera resultatens osäkerhet. Detta finns beskrivet i certifieringsförordningen och beskrivs även kortfattat i SGFs handbok vid certifierad provtagning (utkommer 2022).

Det primära syftet med att SGF införde initiativet med certifierad provtagning 2007 var att höja kvaliteten på miljötekniska undersökningar i Sverige genom att säkerställa att provtagaren har rätt kompetens, använder rätt typ av metodik och har tillgång till den typ av provtagningsutrustning som krävs för att ta prover av god kvalitet. I certifieringsordningen NT Envir008 redovisas processen för att bli certifierad och vilka krav som ställs vid utförande av provtagning. Certifieringsordningen omfattar provtagning av sju olika provtagningsmatriser, men i dagsläget erbjuds bara kurser i provtagning av jord, grundvatten, ytvatten och sediment. Kurserna anordnas av SGF. Certifieringsprocessen omfattar följande moment:

  • Allmän kurs i certifierad miljöprovtagning. Denna kurs är obligatorisk för alla oavsett tidigare erfarenheter och kursens omfattning och innehåll anges i NT Envir008. Kursen ska bl.a. omfatta allmänna principer för miljöprovtagning, statistik och de krav på kvalitetskontroller som ska genomföras för att kvantifiera fel och osäkerheter vid provtagningen. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.
  • Provtagningskurser för jord och grundvatten samt ytvatten och sediment. Kurserna omfattar de moment som utförs vid planering och genomförande certifierad miljöprovtagning av respektive provtagningsmatris, men även en översiktlig genomgång av miljökemi, hydrologi, markens fysikaliska egenskaper m.m. Även dessa kurser avslutas med ett skriftligt prov.
  • Provtagningskurserna är inte obligatoriska utan det finns möjlighet att skaffa motsvarande kompetens genom arbetspraktik, dvs. att provtagaren utför provtagning under överinseende av någon som är certifierad provtagare. Även personer med lång och dokumenterad erfarenhet av miljöprovtagning har möjlighet att söka certifiering utan att ha gått provtagningskurserna. I båda fallen måste detta styrkas genom att en certifierad miljöprovtagare intygar att personerna har den kompetens som erfordras. Kompetensen måste styrkas genom att personerna genomför den obligatoriska tentamen.
  • Om man har klarat kurstentamina med godkänt resultat kan man gå vidare och söka certifiering hos KIWA Sverige AB. Innan provtagaren kan ansöka om certifiering måste ett kvalitetssystem upprättas. Kvalitetssystemet ska omfatta bevis på att provtagaren har erforderlig kompetens (utbildningsbevis etc.), metodbeskrivningar för utförande av olika provtagningsmoment, protokoll för dokumentation av provtagningsmoment, krav på underhåll och hantering av provtagningsutrustning m.m. Kvalitetssystemet är gemensamt för alla certifierade miljöprovtagare inom samma organisation.
  • Varje år skicka en årsrapport till KIWA som redovisar omfattning av certifierad miljöprovtagning det gångna året. Efter att årsrapporten godkänts av KIWA förlängs certifikatet ytterligare ett år. Efter fem år ska en förnyad certifiering göras i samråd med KIWA, dock finns det inga krav på att provtagaren ska genomgå förnyade kurser eller tentamina.

Det finns ett behov av att med jämna mellanrum göra en översyn av certifieringsordningen och vid behov revidera dess innehåll när t.ex. ny provtagningsmetodik introduceras i Sverige och därför har en teknisk kommitté för certifierad miljöprovtagning upprättas med representanter från KIWA, kursansvariga inom SGF m.fl.