Namngivning av prov

Det finns inte någon allmänt accepterat standard på hur namngivning av prov ska göras, men namngivningen är likväl en viktig punkt i kvalitetssäkring av analysdata. I mindre undersökningar med lågt antal prov kan prov namnges med större frihet eftersom resultat kan hanteras manuellt. Eftersom det ofta är svårt att veta i början av en undersökning huruvida uppföljande undersökningar kommer göras och hur länge projektet kommer att pågå finns det stora fördelar med att vid alla undersökningar använda en logisk namngivning av prov som är bestämd på förhand. Ett logiskt namngivningssystem kan även underlätta vid felsökning.  Det blir även vanligare att det finns nytta med, eller krav på att, förvara insamlade analysdata i en databas då är namngivningen av prov är än viktigare.

Oftast skapas provnamn genom en kombination av information. Vidare är det viktigt att alla prov inom en verksamhet har ett unikt provnamn, till exempel om två mindre geoteknik/miljöprojekt genomförs inom samma verksamhetsområde, men vid två skilda delområden, är det olämpligt att ha två provpunkter oms heter 18PGV01. Vid en sammanställning behöver något av provnamnen i sådana fall ändras. Om det är möjligt behålls annars äldre provnamn för spårbarhetens skull och att de ska gå lätt att hitta om äldre rapporter behövs som underlag. Om namnet på en provpunkt av någon anledning måste ändras är det viktigt att den namnändringen dokumenteras och att det följer med i alla framtida dokument så att det går att spåra bakåt.

Tabellen nedan visar exempel på vilken information som kan användas för att bygga upp provnamnet. För att underlätta inför framtida datahantering är det lämpligt att inte använda mellanslag eller beskrivande ord i provnamnet. Exempel på provnamn som bör undvikas inkluderar ”Under bränslepump 1”, ”Bakom röd stuga”, ”Länshållningsvatten utgående”. Första exemplet hade kunnat döpas till PG01 och i förklaringen till provet kan ”Under pump” anges. Det andra provnamnet innehåller en geografisk referens, men kan vara väldigt svår för nytillkomna i projektet att hantera och är både lång och innehåller mellanslag. ”Länshållningsvatten utgående” är inte heller optimalt av samma anledning som ovan, och eftersom länshållningsvatten ofta provtas regelbundet finns det även stor risk att prover insamlade vid olika tillfällen blandas ihop.

Tabell 1. Exempel på system för provbenämning

 

Exempel

Förklaring

Årtal

21

 

Konsult

P

T.ex. första bokstaven i namnet på utförande konsult

Typ av provpunkt

BH, GV, PG, PL SV/SB, S, BM

BH som i borrhål, GV som i grundvatten, PG som i provgrop, PL som i porluft, SV/SB som i schaktvägg/-botten, S som sediment, BM som byggnadsmaterial

Provpunkt, löpnummer

01

Provpunkt nr

Djup

0,1-0,2

Den vertikala sektionen provet representerar

Matris/media

JO, GV, PL

JO som i jord, GV som i grundvatten och PL som i porluft. Kan vara överflödigt, jmf typ av provpunkt.

Kvalitetskontroll

FR, AR, BR,

FR, AR

Exempel på ett provnamn som innehåller alla komponenter ovan kan vara, 21P_BH03_0,1-0,2_R_DUP. Kortare varianter kan vara 22P_BH03_0,1-0,2 eller 22P_GV01. Viktigt är att systemet för namngivning finns tydligt beskrivet i provtagningsplanen, som i exemplet i tabellen ovan, och att det implementeras för samtliga prover.