Namngivning av prov

OBS Remissversion - texterna är fortfarande under bearbetning och ska enbart ses som utkast. Finns det direkta fel? Hittar du enkelt det du vill, dvs är strukturen bra? Finns det ord/begrepp som behöver förklaras? Vi tar tacksamt emot förslag på ändringar/tillägg via e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Texterna kommer kontinuerligt att uppdateras och revideras och layouten förbättras. 

I korta projekt med lågt antal prov kan prov namnges med större frihet eftersom resultat kan hanteras manuellt. Eftersom det ofta är svårt att veta i början av ett projekt huruvida projektet kommer bli ett litet eller stort finns det stora fördelar med att använda en logisk namngivning av prov som är bestämd på förhand.

Oftast skapas provnamn genom en kombination av information. Tabellen nedan visar exempel på vilken information som kan användas för att bygga upp provnamnet. För att underlätta inför framtida datahantering är det lämpligt att inte använda mellanslag eller beskrivande ord i provnamnet. Exempel på provnamn som bör undvikas inkluderar ”Under pump 1”, ”Bakom röd stuga”, ”Länshållningsvatten utgående”. Första exemplet hade kunnat döpas till PG01 och i förklaringen till provet kan ”Under pump” anges. Det andra provnamnet innehåller en geografisk referens, men kan vara väldigt svår för nytillkomna i projektet att hantera och är både lång och innehåller mellanslag. ”Länshållningsvatten utgående” är inte heller optimalt av samma anledning som ovan, och eftersom länshållningsvatten ofta provtas regelbundet finns det även stor risk att prover insamlade vid olika tillfällen blandas ihop.

Det blir även vanligare att det finns nytta med, eller krav på att, förvara insamlade analysdata i en databas. Namn som de exempel som anges ovan kan medföra att olika prov av misstag hanteras som samma prov, t.ex. om länshållningsvatten utgående bara kan särskiljas genom att datumet varierar i en annan kolumn.

Tabell 1. Exempel på system för provbenämning

 

Exempel

Förklaring

ÅR

22

 

Konsult

P

T.ex. första bokstaven i namnet på utförande konsult

Provpunkt, löpnummer

01

Provpunkt nr

Typ av provpunkt

BH, GV, PG, SV, SB, PL

BH som i borrhål, GV som i grundvatten, PG som i provgrop, PL som i porluft, SV/SB som i schaktvägg/-botten.

Anläggningsnr

7456

Om

Djup

0,1-0,2

Djup anges dock ofta på annat vis i beställningen hos labb.

Kvalitetsprov

GV01_DUP

Indikerar att det är ett duplikat av grundvattenprovet insamlat från GV01.

Matris

JO, GV, PL

JO som i jord, GV som i grundvatten och PL som i porluft. Kan vara överflödigt, jmf typ av provpunkt.

Det finns inte någon allmänt accepterat standard på hur namngivning av prov ska göras, men är en viktig punkt i kvalitetssäkring av analysdata. Ett logiskt namngivningssystem kan även underlätta att felsöka.  

Exempel på ett provnamn som innehåller alla komponenter ovan kan vara, 22P_BH03_0,1-0,2_JO_DUP. Kortare varianter kan vara 22P_BH03_0,1-0,2 eller 22P_GV01. Viktigt är att systemet för namngivning finns tydligt beskrivet som i exemplet i tabellen ovan och att det implementeras för samtliga prover.

Vidare är det viktigt att alla prov inom en verksamhet har ett unikt provnamn. T.ex. om två mindre geoteknik/miljöprojekt genomförs inom samma verksamhetsområde, men vid två skilda delområden, är det olämpligt att ha två provpunkter oms heter 18PGV01. Vid en sammanställning behöver något av provnamnen i sådana fall ändras.

Om namnet på grundvattenrör av någon anledning behöver förändras under projektet är det viktigt att den namnändringen dokumenteras och att det följer med i framtiden.