Standarder

En sammanställning och info om vilka standarder som gäller för undersökningar av förorenade områden finns i Svenska geotekniska institutets (SGI) och Svenska institutet för standarder (SIS) produktguide "Produktguide - Standarder för undersökning och riskbedömning av förorenad mark" SIS/TK 535. Produktguiden uppdateras kontinuerligt och den senaste versionen kan hämtas på SIS hemsida. Samtliga standarder som nämns i guiden finns att köpa på www.sis.se

Produktguiden ger en översikt över globala (ISO), europeiska (CEN) och svenska (SS) standarder som är tillämpbara vid undersökning, karaktärisering och riskbedömning av jord från förorenade områden. Syftet är att ge vägledning kring vilka standarder som finns att tillgå för att utföra provtagning, provberedning och olika typer av analyser (fysikaliska, kemiska och biologiska) av förorenad jord. Den tar också upp standarder som kan användas på ett mer övergripande plan så som standarder för terminologi och definitioner, metodik för riskbedömning av potentiellt förorenade områden och vägledning för hållbar efterbehandling (riskvärdering).

Standarderna som presenteras kan ses som ett komplement till det vägledningsmaterial som Naturvårdsverket har tagit fram för arbetet med förorenade områden (t.ex. rapport 5976, 5977 och 5978) och SGF:s Fälthandbok ”Undersökningar av förorenade områden” (Rapport 2:2013), samt informationen på denna webbplats, Undersökningsportalen.