Standarder

OBS Remissversion - texterna är fortfarande under bearbetning och ska enbart ses som utkast. Finns det direkta fel? Hittar du enkelt det du vill, dvs är strukturen bra? Finns det ord/begrepp som behöver förklaras? Vi tar tacksamt emot förslag på ändringar/tillägg via e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Texterna kommer kontinuerligt att uppdateras och revideras och layouten förbättras. 

 

En sammanställning och info om vilka standarder som gäller för undersökningar av förorenade områden finns i SGI:s produktguide "Standarder för undersökning och
riskbedömning av förorenad mark" utgiven 2020-03-10. Produktguiden kan hämtas på SIS hemsida: https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk500599/sistk535/ . Samtliga standarder som nämns i guiden finns att köpa på www.sis.se. Nedan är en lista baserat på SGIs rapport. 

Terminologi och definitioner

SS-EN ISO 11074 Markundersökningar – Terminologi
SS-ISO 15709 Markundersökningar – Markvatten och den omättade zonen - Definitioner, symboler och teori
SS-ISO 15903 Markundersökningar – Format för registrering av information om mark och markområden
SS-EN ISO 25177 Markundersökningar – Beskrivning av markområden
SS-EN ISO 28258 Markundersökningar – Digitalt utbyte av mark-data

Konceptuell modell för förorenade områden

Förslag på standard som beskriver hur en konceptuell modell
ISO 21365 Soil quality - Conceptual site models for potentially contaminated sites

Provtagning, provberedning och fältmätning av förorenad jord

Provtagning, provberedning i fält, hantering och förvaring
ISO 18400-100 Soil quality - Sampling – Umbrella
ISO 18400-101 Soil quality - Sampling - Framework for the preparation and application of a sampling plan
ISO 18400-102 Soil quality - Sampling - Selection and application of sampling techniques
ISO 18400-103 Soil quality - Sampling – Safety
ISO 18400-104 Soil quality - Sampling - Strategies and statistical evaluations
ISO 18400-105 Soil quality - Sampling - Packaging, transport, storage, preservation
ISO 18400-106 Soil quality - Sampling - Quality control and quality assurance
ISO 18400-107 Soil quality - Sampling - Recording and reporting
ISO 18400-201 Soil quality - Sampling - Physical pretreatment in the field
ISO 18400-202 Soil quality - Sampling - Preliminary investigations
ISO 18400-203 Soil quality - Sampling - Investigation of potentially contaminated sites
ISO 18400-204 Soil quality - Sampling - Guidance on sampling of soil gas
ISO 18400-205 Soil quality - Sampling - Guidance on investigation of natural, near-natural and cultivates sites
ISO 18400-206 Soil quality - Sampling - Guidance on the collection, handling and storage of soil for the assessment of biological functional and structural endpoints in the laboratory
SS-ISO 18512 Markundersökningar - Vägledning avseende kort- och långtidsförvaring av jordprover

Provberedning på laboratorium
SS-EN 16179 Slam, behandlat bioavfall och mark - Vägledning för förbehandling av prover
ISO 11464 Markundersökningar - Förbehandling av prover för fysikalisk och kemisk analys
ISO 14507 Soil quality - Pretreatment of samples for determination of organic contaminants
SS-EN ISO 16720 Markundersökningar - Förbehandling av prover genom frystorkning för efterföljande analys
ISO 23909 Markundersökningar - Beredning av laboratorieprover från stora provmängder

Vägledning screeningmetoder
SS-EN ISO 12404 Markundersökningar - Vägledning för val och tillämpning av screeningmetoder

Bestämning med XRF i fält:
SS-EN ISO 13196 Markundersökningar - Screening av utvalda grundämnen i jord genom energidispersiv
röntgenfluorescensspektrometri (XRF) med handhållet eller portabelt instrument

Bestämning med XRF i lab:
ISO 18227 Markundersökningar - Bestämning av grundämnessammansättning genom röntgenfluorescens
SS-EN 15309 Karaktärisering av avfall och jord - Bestämning av sammansättning av grundelement med
röntgenfluorescens

Analyser av förorenad jord för jämförelse med riktvärden

Uppslutning och analys för jämförelse med generella riktvärden
As, Ba, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Hg, Ni, V och Zn
SS 28311 Markundersökningar - Bestämning av spårmetaller i jord genom extraktion med salpetersyra

Uppslutning och analys för jämförelse med generella riktvärden
Mo, Sb:
SS EN 16174 Slam, behandlat bioavfall och mark - Uppslutning av kungsvattenlösliga fraktioner av grundämnen.

Analys för jämförelse med generella riktvärden
Cr(VI)
SS-EN 15192 Characterisation of waste and soil - Determination of Chromium (VI) in solid material by alkaline
digestion and ion chromatography with spectrophotometric detection

Analys för jämförelse med generella riktvärden
Cyanid
SS-ISO 11262 Markundersökningar - Bestämning av total cyanid
SS-EN ISO 17380 Markundersökningar - Bestämning av total cyanid och lättillgänglig cyanid - Kontinuerligt flöde
analysmetod

Analyser för jämförelse med generella riktvärden
Organiska tennföreningar
SS-EN ISO 23161 Markundersökningar - Bestämning av vissa organiska tennföreningar - Gaskromatografisk metod PAH
ISO 13859 Soil quality - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) by gas chromatography (GC) and high performance liquid chromatography (HPLC)
SS-ISO 18287 Markundersökningar - Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Gaskromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (GC-MS)
SS EN 16181 Slam, behandlat bioavfall och mark - Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) med gaskromatografi (GC) och högupplösande vätskekromatografi (HPLC)
PCB
ISO 13876 Soil quality - Determination of polychlorinated biphenyls (PCB) by gas chromatography with mass selective detection (GC-MS) and gas chromatography with electron-capture detection (GC-ECD)
SS-EN 16167 Slam, behandlat bioavfall, mark och avfall - Bestämning av polyklorerade bifenyler (PCB) genom gaskromatografi med masselektiv detektion (GC-MS) och gaskromatografi med elektroninfångningsdetektor (GC-ECD)
ISO 10382 Soil quality - Determination of organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls - Gaschromatographic method with electron capture detection

Dioxiner, furaner och dioxinlikande PCB8,9
ISO 13914 Soil quality - Determination of dioxins and furans and dioxin-like polychlorinated biphenyls by gas chromatography with high resolution mass selective detection (GC/HRMS1168)
SIS-CEN/TS 16190 Sludge, treated biowaste and soil - Determination of dioxins and furans and dioxin-like polychlorinated biphenyls by gas chromatography with high resolution mass selective detection (HR GC-MS)

Klorfenoler
ISO 14154 Soil quality - Determination of some selected chlorophenols - Gas-chromatographic method with electroncapture detection
ISO/TS 17182 Soil quality - Determination of some selected phenols and chlorophenols - Gas chromatographic method with mass spectrometric detection
Flyktiga aromatiska och halogenererade kolväten10
SS-EN ISO 22155 Markundersökningar - Gaskromatografisk bestämning av flyktiga aromatiska och halogenererade kolväten och vissa etrar - Statisk Headspace metod
SS-EN ISO 15009 Markundersökningar - Gaskromatografisk bestämning av halten flyktiga aromatiska kolväten, naftalen och flyktiga halogenerade kolväten - "Purge-and-trap"-metod med termisk desorption

Fenolföreningar från stenkoltjära
ISO/TS 17182 Soil quality - Determination of some selected phenols and chlorophenols - Gas chromatographic method with mass spectrometric detection

Metoder för bestämning av torrsubstans
SS-ISO 11465 Markundersökningar - Bestämning av torrsubstans och vattenkvot - Gravimetrisk metod
SS-EN 15934 Slam, behandlat bioavfall, mark och avfall - Beräkning av torrsubstanshalt efter bestämning av indunstningsrest eller vatteninnehåll

Fördjupad riskbedömning av förorenad mark

Vägledningar för karaktärisering och bedömning av jord
SS-EN ISO 15175 Markundersökningar - Karaktärisering av förorenad jord med avseende på grundvattenskydd
SS-ISO 15176 Markundersökningar - Karaktärisering av uppgrävd jord och jordmaterial för återanvändning
SS-ISO 15800 Markundersökningar - Karaktärisering av mark med avseende på människans exponering
ISO 11504 Markundersökningar - Bedömning av påverkan från jord som förorenats av petroleumkolväten
SS-EN ISO 19258 Markundersökningar - Vägledning vid bestämning av bakgrundsvärden (ISO 19258:2005)

Vägledning för biotillgänglighet, lakbarhet och ekotoxicitet
SS-EN ISO 17402 Markundersökningar - Krav och vägledning för val och tillämpning av metoder för värdering av biotillgänglighet hos föroreningar i jord och jordmaterial
SS-EN ISO 18772 Markundersökningar - Vägledning för lakprocedurer avsedda för efterföljande kemisk och ekotoxikologisk prövning av jord och jordmaterial
SS-ISO 15799 Markundersökningar - Vägledning för ekotoxikologisk karaktärisering av jord och jordmassor
SS-ISO 17616 Markundersökningar - Vägledning för val och utvärdering av bioanalys för ekotoxikologisk karaktärisering av jord och jordmaterial

Metodik för platsspecifik ekologisk riskbedömning (TRIAD-metodik)
ISO 19204 Markundersökningar - Metodik för platsspecifik ekologisk riskbedömning av förorenad mark (TRIADmetodiken)

Övriga analysmetoder för oorganiska ämnen (för rutinanalyser för jämförelse med riktvärden se avsnitt 5)
Uppslutning/Smältanalys för totalbestämning av oorganiska ämnen
SS-ISO 14869-1 Markundersökningar - Upplösning för totalbestämning av grundämnen - Del 1: Upplösning med fluorväte- och perklorsyra
SS-ISO 14869-2 Markundersökningar - Upplösning för totalbestämning av grundämnen - Del 2: Uppslutning med alkalisk smälta

Bestämning av oorganiska ämnen i jordextrakt (uppslutningar och/eller analysmetod):
SS-ISO 11047 Markundersökningar - Bestämning av bly, kadmium, kobolt, koppar, krom, mangan, nickel och zink i kungsvattenextrakt av jord - Metoder för atomabsorptionsspektrometri i flamma och i elektrotermisk ugn
SS-ISO 16772 Markundersökningar - Bestämning av kvicksilver i kungsvattenextrakt av jord med användning av flamlös atomabsorptionsspektrofotometri och atomfluorescensspektrofotometri
SS-ISO 11466 Markundersökningar - Extraktion av spårelement lösliga i kungsvatten
ISO 12914 Markundersökningar - Extraktion av den i kungsvatten lösliga fraktionen av grundämnen med hjälp av mikrovågor
ISO 16729 Markundersökningar - Grundämnesfraktioner lösliga i salpetersyra genom uppslutning
SS-ISO 22036 Markundersökningar - Bestämning av spårämnen i jordextrakt med induktivt kopplad plasma - atomemissionsspektrometri (ICP-AES)
ISO/TS 16727 Soil quality - Determination of mercury - Cold vapour atomic fluorescence spectrometry (CVAFS)
ISO/TS 16965 Soil quality - Determination of trace elements using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)
ISO 20280 Soil quality - Determination of arsenic, antimony and selenium in aqua regia soil extracts with electrothermal or hydride-generation atomic absorption spectrometry
SIS-CEN/TS 16188 Sludge, treated biowaste and soil - Determination of elements in aqua regia and nitric acid digests - Flame atomic absorption spectrometry method (FAAS)
SS-EN 16173 Slam, behandlat bioavfall, mark och avfall - Uppslutning av salpetersyralösliga fraktioner av grundämnen
SIS-CEN/TS 16170 Sludge, treated biowaste and soil - Determination of elements using inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES)
SIS-CEN/TS 16171 Sludge, treated biowaste and soil - Determination of elements using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)
SIS-CEN/TS 16175-1 Sludge, treated biowaste and soil - Determination of mercury - Part 1; Cold-vapour atomic absorption spectrometry (CV-AAS)
SIS-CEN/TS 16175-2 Sludge, treated biowaste and soil - Determination of mercury - Part 2; Cold-vapour atomic fluorescence spectrometry (CV-AFS)
SIS-CEN/TS 16177 Sludge, treated biowaste and soil - Extraction for the determination of extractable ammonia, nitrate and nitrite
ISO/TR 18105 Soil quality - Detection of water soluble chromium(VI) using a ready to use test kit method
SS-ISO 20279 Markundersökningar - Extraktion och bestämning av tallium med elektrotermisk atomabsorptinspektrometri
SS-ISO 14870 Markundersökningar - Extraktion av spårelement med buffrad DTPA-lösning
ISO 19730 Soil quality - Extraction of trace elements from soil using ammonium nitrate solution

Övriga analysmetoder för organiska ämnen 
ISO 11264 Soil quality - Determination of herbicides -- Method using HPLC with UV-detection
ISO 11916-1 Soil quality - Determination of selected explosives and related compounds -- Part 1: Method using highperformance liquid chromatography (HPLC) with ultraviolet detection
ISO 11916-2 Soil quality - Determination of selected explosives and related compounds -- Part 2: Method using gas chromatography (GC) with electron capture detection (ECD) or mass spectrometric detection (MS)
ISO/TS 13896 Soil quality - Determination of linear alkylbenzene sulfonate (LAS) -- Method by HPLC with fluorescence detection (LC-FLD) and mass selective detection (LC-MSD)
SIS-CEN/TS 16189 Sludge, treated biowaste and soil - Determination of linear alkylbenzene sulfonates (LAS) by highperformance liquid chromatography (HPLC) with fluorescence detection (FLD) or mass selective detection (MS)
ISO/TS 13907 Soil quality - Determination of nonylphenols (NP) and nonylphenol-mono- and diethoxylates -- Method by gas chromatography with mass selective detection (GC-MS)
SIS-CEN/TS 16182 Sludge treated biowaste and soil - Determination of nonylphenols (NP) and nonylphenol-mono- and diethoxylates using gas chromatography with mass selective detection (GC-MS)
SS-EN 16166 Slam, behandlat bioavfall, mark och avfall - Bestämning av adsorberbara organiskt bundna halogener (AOX)
ISO 13913 Soil quality - Determination of selected phthalates using capillary gas chromatography with mass spectrometric detection (GC-MS)
SIS-CEN/TS 16183 Sludge, treated biowaste and soil - Determination of selected phthalates using capillary gas chromatography with mass spectrometric detection (GC-MS)
SS-EN ISO 16558 Soil quality - Risk-based petroleum hydrocarbons - Part 1: Determination of aliphatic and aromatic fractions of volatile petroleum hydrocarbons using gas chromatography (static headspace method) (ISO 16558-1;2015)
CEN ISO/TS 16558-2 Soil quality - Risk-based petroleum hydrocarbons - Part 2: Determination of aliphatic and aromatic fractions of semi-volatile petroleum hydrocarbons using gas chromatography with flame ionisation detection (GC/FID)
EN ISO 16703 Markundersökningar - Bestämning av kolväten inom intervallet C10 till C40 med gaskromatografi
SS-EN ISO 22892 Markundersökningar - Vägledning för identifikation av målkomponenter med gaskromatografi och masspektrometri

Nedbrytning av organiska kemikalier
Mikroorganismer
ISO 11266 Soil quality - Guidance on laboratory testing for biodegradation of organic chemicals in soil under aerobic conditions
SS-ISO 14239 Markundersökningar - Inkubationssystem för bestämning av mineraliseringen av organiska kemikalier i jord under aeroba förhållanden
SS-ISO 15473 Markundersökningar - Vägledning vid laboratorieprovning av organiska kemikaliers biologiska nedbrytning i jord under anaeroba förhållanden

Laktester
SIS-CEN ISO/TS 21268-1 Markundersökningar - Lakningsprocedurer för efterföljande kemisk och ekotoxikologisk provning av jord och jordmaterial - Del 1: Satsvis laktest med 2 liter vätska per kilogram torrsubstans
SIS-CEN ISO/TS 21268-2: Markundersökningar - Lakningsprocedurer för efterföljande kemisk och ekotoxikologisk provning av jord och jordmaterial - Del 2: Satsvis laktest med 10 liter vätska per kilogram torrsubstans
SIS-CEN ISO/TS 21268-3 Markundersökningar - Lakningsprocedurer för efterföljande kemisk och ekotoxikologisk provning av jord och jordmaterial - Del 3: Uppströms perkolationstest
SIS-CEN ISO/TS 21268-4 Markundersökningar - Lakningsprocedurer för efterföljande kemisk och ekotoxikologisk provning av jord och jordmaterial - Del 4: Påverkan av pH på lakning med initial syra/bas tillsats

Parametrar för geokemisk modellering av lakning
SS-EN ISO 12782-1 Markundersökningar - Parametrar för geokemisk modellering av lakning och specificering av beståndsdelar i mark och material - Del 1: Extraktion av amorfa järnoxider och järnhydroxider med askorbinsyra
SS-EN ISO 12782-2 Markundersökningar - Parametrar för geokemisk modellering av lakning och specificering av beståndsdelar i mark och material - Del 2: Extraktion av kristallina järnoxider och järnhydroxider med ditionit
SS-EN ISO 12782-3 Markundersökningar - Parametrar för geokemisk modellering av lakning och specificering av beståndsdelar i mark och material - Del 3: Extraktion av aluminiumoxider och aluminiumhydroxider med ammoniumoxalat/oxalsyra
SS-EN ISO 12782-4 Markundersökningar - Parametrar för geokemisk modellering av lakning och specificering av beståndsdelar i mark och material - Del 4: Utvinning av humusämnen från fasta prover
SS-EN ISO 12782-5 Markundersökningar - Parametrar för geokemisk modellering av lakning och specificering av beståndsdelar i mark och material - Del 5: Utvinning av humusämnen från vattenbaserade prov

Biotillgänglighetstester
SS-ISO 17924:2018 Markundersökningar - Bedömning av humanexponering för jord och jordmaterial genom intag - Metod för uppskattning av human biotillgänglighet av metaller i jord
ISO/TS 16751 Soil quality - Environmental availability of non-polar organic compounds - Determination of the potential bioavailable fraction and the non-bioavailable fraction using a strong adsorbent or complexing agent
SS-EN ISO 16198 Markundersökningar - Växtbaserat biotest för värdering av spårämnens miljöbetingade biotillgänglighet för växter

Ekologiska testmetoder som kan användas vid fördjupad riskbedömning
Mikroorganismer
SS-EN ISO 11063 Markundersökningar - Metod för direktextraktion av DNA från jordprover SS-EN ISO 14240-1 Markundersökningar - Bestämning av markens mikrobiella biomassa - Del 1: Substratinducerad respirationsmetod
SS-EN ISO 14240-2 Markundersökningar - Bestämning av markens mikrobiella biomassa - Del 2: Fumigering - extraheringsmetod
SS-EN ISO 16072 Markundersökningar - Laboratoriemetod för bestämning av mikrobiell markrespiration
ISO 17155 Soil quality - Determination of abundance and activity of soil microflora using respiration curves
CEN ISO/TS 29843-1 Soil quality - Determination of soil microbial diversity - Part 1: Method by phospholipid fatty acid analysis (PLFA) and phospholipid ether lipids (PLEL) analysis
CEN ISO/TS 29843-2 Soil quality - Determination of soil microbial diversity - Part 2: Method by phospholipid fatty acid analysis (PLFA) using the simple PLFA extraction method
ISO 17601 Soil quality - Estimation of abundance of selected microbial gene sequences by quantitative PCR from DNA directly extracted from soil
SS-EN ISO 1423818 Markundersökningar - Biologiska metoder - Bestämning av kvävemineralisering och nitrifiering i jord och kemikaliers inverkan på dessa processer
ISO/TS 22939 Soil quality - Measurement of enzyme activity patterns in soil samples using fluorogenic substrates in micro-well plates
SS-EN ISO 23753-1 Markundersökningar - Bestämning av dehydrogenasaktivitet i jord - Del 1: Metod med trifenyltetrazoliumklorid (TTC)
SS-EN ISO 23753-2 Markundersökningar - Bestämning av dehydrogenasaktivitet i jord - Del 2: Metod med jodtetrazoliumklorid (INT)
ISO 20130 Soil quality - Measurement of enzyme activity patterns in soil samples using colorimetric substrates in micro-well plates
ISO/TS 20131-1 Soil quality - Easy laboratory assessments of soil denitrification, a process source of N2O emissions - Part 1: Soil denitrifying enzymes activities
ISO/TS 20131-2 Soil quality - Easy laboratory assessments of soil denitrification, a process source of N2O emissions - Part 2: Assessment of the capacity of soils to reduce N2O

Fauna
SS-EN ISO 23611-1 Markundersökningar - Provtagning av marklevande ryggradslösa djur - Del 1: Handsortering och formalinextraktion av daggmaskar
SS-EN ISO 23611-2 Markundersökningar - Provtagning av marklevande ryggradslösa djur - Del 2: Provtagning och extraktion av "microarthropods" (Collembola and Acarina)
SS-EN ISO 23611-3 Markundersökningar - Provtagning av marklevande ryggradslösa djur - Del 3: Provtagning och extraktion av enchytraeider
SS-EN ISO 23611-4 Markundersökningar - Provtagning av marklevande ryggradslösa djur - Del 4: Provtagning extraktion
och identifikation av marklevande nematoder
SS-EN ISO 23611-5 Markundersökningar - Provtagning av marklevande ryggradslösa djur - Del 5: Provtagning och extraktion av marklevande makroinvertebrater
SS-EN ISO 23611-6 Soil quality - Sampling of soil invertebrates - Part 6: Guidance for the design of sampling programmes with soil invertebrates
ISO 18311 Soil quality - Method for testing effects of soil contaminants on the feeding activity of soil dwelling organisms - Bait-lamina test

Ekotoxikologiska testmetoder som kan användas vid fördjupad riskbedömning
Mikroorganismer
SS-ISO 15685 Markundersökningar - Bestämning av potentiell nitrifikation och nitrifikationshämning - Snabb-test genom ammoniumoxidation
ISO 18187 Soil quality - Quality of solid samples -- Solid contact test using the dehydrogenase activity of Arthrobacter globiformis
SIS-ISO/TS 10832 Soil quality - Effects of pollutants on mycorrhizal fungi - Spore germination test Fauna
SS-EN ISO 11267 Markundersökningar - Reproduktionshämning av Collembola (Folsomia candida) på grund av markföroreningar
SS-EN ISO 11268-1 Markundersökningar - Föroreningars effekt på daggmaskar - Del 1: Bestämning av akut toxicitet med Eisenia fetida/Eisenia andrei
SS-EN ISO 11268-2 Markundersökningar - Föroreningars effekt på daggmaskar - Del 2: Bestämning av effekter på reproduktion av Eisenia fetida/Eisenia andrei
SS-EN ISO 11268-3 Markundersökningar - Föroreningars effekt på daggmaskar - Del 3: Vägledning för bestämning av effekterna av tillsatta eller befintliga kemikalier i jord ute i fält
SS-EN ISO 15952 Markundersökningar - Föroreningars effekt på unga marklevande sniglar (Helicidae) - Bestämning av jordföroreningars effekt på tillväxt
SS-EN ISO 16387 Markundersökningar - Föroreningars effekt på Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) - Bestämning av effekter på reproduktion och överlevnad
SS-ISO 17512-1 Soil quality - Avoidance test for determining the quality of soils and effects of chemicals on behaviour - Part 1: Test with earthworms (Eisenia fetida and Eisenia andrei)
SS- ISO 17512-2 Soil quality - Avoidance test for determining the quality of soils and effects of chemicals on behaviour - Part 2: Test with collembolans (Folsomia candida)
SS-EN ISO 20963 Markundersökningar - Effekter av föroreningar på insektslarver (Oxythyrea funesta) - Bestämning av akut toxicitet

Flora
SS-EN ISO 22030 Markundersökningar - Biologiska metoder – Kronisk toxicitet hos högre växter
SS-EN ISO 11269-1 Markundersökningar - Bestämning av föroreningars effekt på markfloran - Del 1: Metod för bestämning av tillväxthämning hos rötter
SS-EN ISO 11269-2 Markundersökningar - Bestämning av föroreningars effekt på markfloran - Del 2: Effekter av kontaminerade jordar på högre växters grobarhet och tidig tillväxt
ISO 2920 Soil quality - Assessment of genotoxic effects on higher plants - Vicia faba micronucleus test
ISO 17126 Soil quality - Determination of the effects of pollutants on soil flora - Screening test for emergence of lettuce seedlings (Lactuca sativa L.)
ISO 18763 Soil quality - Determination of the toxic effects of pollutants on germination and early growth of higher plants
ISO 29200 Soil quality - Assessment of genotoxic effects on higher plants - Vicia faba micronucleus test
ISO 21479 Soil quality - Determination of the effects of pollutants on soil flora - Leaf fatty acid composition of plants used to assess soil quality

Övriga analyser
pH
SS-ISO 10390 Markundersökningar - Bestämning av pH
SS-EN 15933 Slam, behandlat bioavfall och mark - Bestämning av pH

Bestämning av glödförlust och org. kol
SS-EN 15935 Slam, behandlat bioavfall, mark och avfall - Bestämning av glödförlust
SS-ISO 10694 Markundersökningar - Bestämning av organiskt kol efter torrförbränning (elementaranalys)
SS-EN 15936 Slam, behandlat bioavfall, mark och avfall - Bestämning av totalt organiskt kol (TOC) med torrförbränning
ISO 14235 Soil quality -Determination of organic carbon by sulfochromic oxidation

Densitet, kornstorleksfördelning, markvatteninnehåll
SS-EN ISO 11272 Markundersökningar - Bestämning av volymvikt
SS-EN ISO 11508 Markundersökningar - Bestämning av partikeldensiteten
SS-ISO 11277 Markundersökningar - Bestämning av kornstorleksfördelningen i mineraldelen av jord – Sikt- och sedimentationsmetod
SS-ISO 16586 Markundersökningar - Bestämning av markvatteninnehåll som volymfraktion utgående från volymvikt - Gravimetrisk metod CEC och utbytesaciditet
SS-EN ISO 11260 Markundersökningar - Bestämning av effektiva katjonbyteskapaciteten och basmättnadsgraden med användning av bariumkloridlösning
SS-EN ISO 23470 Markundersökningar - Bestämning av katjonbyteskapacitet (CEC) och utbytbara katjoner med användning av hexamminkobolttrikloridlösning
SS-ISO 13536 Markundersökningar - Bestämning av potentiella katjonbyteskapaciteten och utbytbara katjoner med användning av bariumkloridlösning buffrad till pH=8,1
SS-EN ISO 14254 Markundersökningar - Bestämning av utbytesaciditet i bariumkloridextrakt

Konduktivitet, redox
SS-ISO 11265 Markundersökningar - Bestämning av den elektriska konduktiviteten
SS-ISO 11271 Markundersökningar - Bestämning av "redoxpotential" – Fältmetod
SS-EN ISO 11275 Markundersökningar - Bestämning av omättad konduktivitet och vattenhållande förmåga - Winds avdunstningsmetod
SIS-CEN/TS 15937 Slam, behandlat bioavfall och mark - Bestämning av den elektriska konduktiviteten
SS-ISO 17312 Markundersökningar - Bestämning av hydraulisk konduktivitet hos mättade porösa material genom användning av en permeameter 

Kol, kväve och fosfor
SS-EN ISO 10693 Markundersökningar - Bestämning av karbonathalt - volymetriska metoder
SS-EN ISO 17184 Soil quality - Determination of carbon and nitrogen by near infrared spectrometry
SS-ISO 13878 Marknadsundersökningar - Bestämning av totalkväve efter torrförbränning (elementaranalys)
SS-EN 16168 Slam, behandlat bioavfall och mark - Bestämning av totalt kväve genom torrförbränning
SS-ISO 11261 Markundersökningar - Bestämning av totalkväve - Modifierad Kjeldahlmetod
SS-EN 16169 Slam, behandlat bioavfall och mark - Bestämning av kväve med Kjeldahlmetoden
SS-ISO 14255 Markundersökningar - Bestämning av nitratkväve, ammoniumkväve och totalt lättlösligt kväve i lufttorkad jord med kalciumkloridlösning som extraktionsmedel
ISO/TS 14256-1 Soil quality - Determination of nitrate, nitrite and ammonium in field-moist soils by extraction with potassium chloride solution - Part 1: Manual method
SS-ISO 14256-2 Markundersökningar - Bestämning av nitrat, nitrit och ammonium i fältfuktig jord genom extraktion med kaliumkloridlösning - Del 2: Automatisk metod med bestämning i segmenterat flöde
SS-ISO 11263 Markundersökningar - Bestämning av fosfor - Spektrofotometrisk bestämning av fosfor löslig i natriumvätekarbonat

Mineralisering
ISO 14239 Soil quality - Laboratory incubation systems for measuring the mineralization of organic chemicals in soil under aerobic conditions

Svavel och sulfat
SS-ISO 15178 Markundersökningar - Totalbestämning av svavel genom torrförbränning
SS-ISO 11048 Markundersökningar - Bestämning av vattenlösligt och syralösligt sulfat Vattenhalt - fältmetod
SS-ISO 10573 Markundersökningar - Bestämning av vattenhalt i den omättade zonen - Metod med neutronsond

Analyser av jord (som avfall) som ska deponeras

Analyser för totalhalt enligt NFS 2004:10 / NFS 2010:4
SS-EN 13657 Karaktärisering av avfall – Uppslutning för bestämning av element lösliga i kungsvatten (delvis nedbrytning av fast avfall före elementär analys, så att silikatmatrisen förblir intakt).
SS-EN 13656 Karaktärisering av avfall – Uppslutning i mikrovågsugn med fluorvätesyra (HF), salpetersyra (HNO3) och saltsyra (HCl) för elementaranalys (totaluppslutning av fast avfall för elementaranalys)

Analyser för bestämning av lakegenskaper enligt NFS 2004:10 / NFS 2010:4
SIS-CEN/TS 14405 Karaktärisering av avfall - Bestämning av lakegenskaper - Uppströms perkolationstest (under bestämda förhållanden). Detta perkolationstest används för material med partikelstorlek < 4 mm, utan eller med nedkrossning .
SS-EN 12457-3 Tvåstegs skaktest för material med partikelstorlek < 4 mm, utan eller med nedkrossning

Övriga analyser för karaktärisering av avfall enligt NFS 2004:10 / NFS 2010:4
SS-EN 1313720 Karaktärisering av avfall - Bestämning av totala mängden organiskt kol i avfall, slam och sediment
SS-EN 1434621 Karaktärisering av avfall - Beräkning av torrhalt baserad på torrsubstans och vatteninnehåll.
SS-EN 12506, utgåva 122 Karaktärisering av avfall - Analys av lakvatten - Bestämning av pH, As, Ba, Cd, Cl-, Co, Cr, Cr VI, Cu, Mo, Ni, NO2-, Pb, total S, SO42-, V och Zn (analys av oorganiska komponenter i fast avfall eller dess lakvatten; större, mindre samt spårelement).
SS-EN 13370, utgåva 123 Karaktärisering av avfall - Analys av lakvatten - Bestämning av ammonium, AOX, ledningsförmåga, Hg, fenolindex, TOC, lättillgänglig cyanid, fluorid (analys av oorganiska komponenter i fast avfall eller dess lakvatten (anjoner).
SS-EN 14039, utgåva 1 Karaktärisering av avfall - Bestämning av kolväteinnehåll i intervallet C10 - C40 med gaskromatografi.
SS-EN 14899, utgåva1 Karaktärisering av avfall - Provtagning - Riktlinjer för upprättande och tillämpning av en provtagningsplan.

Riskvärdering

Standard om hållbar efterbehandling
SS ISO 18504 Markundersökningar - Hållbar efterbehandling

På gång

Standarder under utveckling -Övergripande metoder
ISO 24212 Remediation techniques applied at contaminated sites

Standarder under utveckling - Kemiska metoder
EN ISO 54321 Sludge, treated biowaste and soil - Digestion of aqua regia soluble fractions of elements
ISO 23645 Characterization of soil and waste - Determination of Chromium(VI) in solid material by alkaline digestion and ion chromatography with spectrophotometric detection
ISO 23646 Soil quality - Determination of organochlorine pesticides by gas chromatography with mass selective detection (GC-MS) and gas chromatography with electron-capture detection (GC-ECD)
ISO 23400 Guidelines for the determination of organic carbon and nitrogen stocks and their variations in mineral soil at plot scale
ISO 23987 Soil quality -- Sampling -- Sampling and measuring of volatiles in soil quality field investigations

Standarder under utveckling -Biologiska metoder
ISO/CD 23266 Soil quality – Test for measuring the inhibition of reproduction in oribatid mites (Oppia nitens) exposed to contaminants in soil