Platsbesök

OBS Remissversion - texterna är fortfarande under bearbetning och ska enbart ses som utkast. Finns det direkta fel? Hittar du enkelt det du vill, dvs är strukturen bra? Finns det ord/begrepp som behöver förklaras? Vi tar tacksamt emot förslag på ändringar/tillägg via e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Texterna kommer kontinuerligt att uppdateras och revideras och layouten förbättras. 

Syfte Objektbeskrivning Platsbesök Konceptuell modell Kompetensbehov Provtagningsstrategi Kvalitetssäkring Provtagningsplan Utför undersökning Utvärdera

Ett platsbesök före undersökningen är inget krav men underlättar utförandet av undersökningen.

Baserat på den information som framkommit under objektbeskrivningen och hur den konceptuella modellen ser ut kan platsbesöket fylla i viktiga luckor som saknas den information som sammanställts i tidigare steg, och som kan vara svåra att besvara med arkivstudier. Platsbesöket bör planeras och genomföras så att det om möjligt går att fråga anställda och närboende om t.ex. historik och kemikaliehantering. Besöket bör anpassas efter de medier som ska undersökas. Vid en undersökning av t.ex. förorenade byggnader bör andra inspektioner göras än vad som görs vid en sedimentundersökning. Exempel på generella saker att titta efter är om det finns visuella tecken på föroreningar, maskiner eller utrustning som kan orsaka förorening, utsläppspunkter eller läckande ledningar. Även andra saker än föroreningar kan vara av intresse, som t.ex. områdets lutning, om det finns avspärrningar som begränsar provtagningsmöjligheter, behöver tillträde begäras, är säkerheten ok, hur marken används i praktiken jämfört med detalj- eller verksamhetsplan. Mer info finns under mediaspecifik processbeskrivning. Tänk på att ha med rätt säkerhetsutrustning och nödvändig säkerhetsutbildning för att beträda området, mer info om det finns i Marksanering – om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden (boken är under omarbetning så håll utkik på SGFs hemsida om det kommit en ny version).

För vissa undersökningar kan även en del initiala mätningar göras, t.ex. positionsdata insamlas, bilder kan tas, vattendjupet kan mätas i ett vattendrag, djup och grundvattennivå i existerande grundvattenrör, ett par ytliga jordprover kan tas för hand osv. I vissa fall kan det vara till hjälp att dokumentera området med drönare för att ha som utgångspunkt i diskussioner med tillsynsmyndighet och verksamhetsutövare.