Provtagningsplan

process provtagningsplan

 

En provtagningsplan upprättas i planeringsskedet och dess syfte är att i detalj beskriva varför och vad som ska utföras. Planen är ett stöd vid utförande av undersökningen, men även ett sätt att kommunicera med inblandade parter vad som ska undersökas och hur det ska göras. Ibland kan även begreppet undersökningsplan förekomma, och kan användas både för att beskriva vilka undersökningar som avses göras i större projekt, men i vissa fall används begreppet synonymt med provtagningsplan. Oavsett vilka begrepp som används är det viktigaste att både bakomliggande motiv till varför en provtagning ska genomföras, hur den är planerad, vilka frågor den avser besvara och en beskrivning av konkret genomförande belyses i detta moment.

Nedan beskrivs kort vilka moment en provtagningsplan bör beskriva. Flera av momenten ingår i processen att undersöka ett förorenat område och hänvisningar gör då till respektive webbsida där utförligare beskrivning finns. Processen är iterativ och varje rubrik nedan kräver ofta att flera moment utförs parallellt, görs om eller omvärderas.  

Syfte, mål och avgränsning

Beskrivning om varför undersökningen ska göras (syfte) och vad som ska uppnås (mål). Beskrivning bör även göras av det projekt undersökningen ingår i, t ex ett exploateringsprojekt, en miljöförbättrande åtgärd eller inför en detaljplan. Notera att syftet med undersökningen förutom att omfatta själva föroreningssituationen även ofta innebär en kartläggning av t.ex. grundvattennivåer, strömningsriktningar, spridningsvägar etc. För mer info se Syfte och mål.  

Avgränsning

Beskriv vad som inte ingår undersökningen och varför. Det kan t ex vara att vissa medier inte analyseras i ett visst skede, eller att undersökningen hålls inom en fastighetsgräns. Mer info finns under syfte mål och avgränsning.

Objektsbeskrivning

Under objektbeskrivning bör all information som är relevant för undersökningens syfte och mål beskrivas. Detta inkluderar även historik, möjliga föroreningskällor och tidigare känd föroreningsproblematik. Det är viktigt att ange källorna till informationen. Mer info finns under Objektbeskrivning.

Platsbesök

Platsbesöket syftar till att ge information som ej kunnat besvaras av litteraturstudier eller info från berörda intressenter. Det ger ofta viktig information om möjliga föroreningskällor, spår efter kabeldragningar, lutning, typ av ytor inom området osv. Beskriv vilka moment som ska genomföras under platsbesöket. Mer info finns under Platsbesök.

Konceptuell modell

Informationen i ovanstående moment används för att ta fram en konceptuell modell. I denna kan kunskapsluckor identifieras och hypoteser beskrivas. Modellen ligger till grund för vilka medier som ska provtas, vilka analyser som ska göras och vilka metoder som ska användas. Mer info finns under Konceptuell modell.

Provtagningsstrategi

En provtagningsstrategi beskriver hur provtagningar skall utföras för att nå målet med undersökningen. Anpassning måste göras efter föroreningstyper, medier som ska provtas mm. Grunden är den konceptuella modellen samt syfte och mål för undersökningarna.

Kortfattat finns det fyra olika angreppssätt som används med fokus på föroreningar.

  • Sökning och identifiering (Vad finns?)
  • Avgränsning (Var finns det?)
  • Karakterisering (Hur mycket finns det?)
  • Kontroll över tid (Sker det någon variation över tid?)

Dessa angreppssätt kan även ofta användas för att undersöka andra saker än föroreningar, som t.ex. spridningsvägar, jordarter eller sedimenttyper, hydrogeologi, geokemi m m.

För att lägga upp en provtagningsstrategi som besvarar ovanstående behöver man definiera åtminstone följande:

Populationen (egenskapsområde eller liknande)
Urvalsprincip och provtagningsmönster
Typ av provuttag
Provernas storlek
Antal prover
Provtagningsfrekvens (i de fall upprepade provtagningar behövs)
Kontrollåtgärd

Även strategi för att karakterisera andra saker än föroreningar beskrivs i provtagningsplanen. Mer info finns i beskrivningen av Provtagningsstrategier och hänsyn ska även tas till vilka medier som ska undersökas. Provtagningsstrategin styr placeringen av provpunkter, och dessa ska koordinatsättas och visualiseras på en karta.

Provtagningsmetod

Beskriv hur och vilka prover som ska uttas.

Det finns flera faktorer som påverkar valet av provtagningsmetod. Det kan vara allt från hur stor mängd prov som behövs för en specifik analys till på vilket djup en förorening är belägen. Provtagningsmetoden ska anpassas till det media som skall provtas, mediets plattsspecifika egenskaper och önskad kvalitet på provet. Provtagningsplanen skall redovisa vilken utrustning som skall användas och hur provtagning skall utföras. Det är lämpligt att ta fram metodbeskrivningar för de provtagningsmetoder som ska användas och bilägga dem till provtagningsplanen. På denna webbplats finns metodbeskrivningar för ett vanligt förekommande provtagningsmetoder som kan användas som stöd vid planering och genomförande.

Fältanalyser

Vid de flesta undersökningar genomförs någon form av fältanalyser. Varje metod är ofta begränsad till en viss typ av förorening och ett visst media. De ger dock ofta väldigt värdefull information till om vilka typer av föroreningar som finns (t.ex. PID och XRF), hur provuttag kan göras för att vara representativt och vid avgränsning av föroreningar. Metoderna behöver oftast kompletteras med laboratorieanalyser för att kunna användas. Fältanalyser är en av grundprinciperna för dynamisk provtagningsstrategi. Exempel på fältanalyser finns under respektive media i metodbeskrivningarna. I provtagningsplanen beskrivs vilka analysmetoder som kommer att användas i fält och vad resultaten används till.

Kvalitetssäkring

De metoder som används för kvalitetssäkring ska beskrivas i provtagningsplanen. En utgångspunkt är att kontrollprover behövs för att kvantifiera säkerheten i provtagningen och att om provtagningen avviker från detta bör det motiveras. Mer info om processen finns under menyn kvalitetssäkring.

Provhantering

Beskriv hur proverna ska hanteras för att minimera risken att tagna provers egenskaper avviker från egenskaperna hos motsvarande provtagningsenheter (det material som provet är avsett att representera). Där ingår även om förhållandena under transport det kan påverka analysresultaten. Det är viktigt att lämpliga provbehållare används. Laboratorierna utvecklar kontinuerligt provtagningskärl för att kontaminering ska undvikas i fält och under transport samt för att proverna ska bibehålla sina egenskaper fram till analys. Då detta kan förändras över tid ska rapporten ange vilken typ av provkärl som använts och inte enbart ”lämpliga provkärl tillhandahållna av ackrediterat laboratorium användes” då detta försvårar arbetet att i efterhand spåra eventuella felkällor som kan bero på provkärlen.

Analyser

Beskriv vilka analyser som ska göras på vilka media. Lämpligt at använda tabellform. Här ska även provberedning beskrivas, t.ex. om proverna torkas och siktas, och om någon form av homogenisering ingår. Ta gärna stöd SGF:s rapport 3:2011 ”Hantering och analys av prover från förorenade områden” i arbetet med att planera provhantering.

Dokumentation

Beskriv hur resultaten från undersökningen ska redovisas och utvärderas.

Arbetsmiljö

Gör en arbetsmiljöriskbedömning. Utgå färna från ” Marksanering - om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden” och beskriv de delar som är tillämpbara på planerad provtagning.

Att tänka på.

  • Det här dokumentet beskriver en generell provtagningsplan, och projektspecifika anpassningar kan behöva göras.
  • Tänk igenom innan de olika stegen i undersökningen innan fältarbete och vad som krävs, väl i fält är det ofta svårt att göra större justeringar.
  • De som genomför fältundersökningen ska var väl införstådda i projektets övergripande syfte, undersökningens och de enskilda provens syfte, provtagningsstrategi och provtagningsmetodiken.
  • Beskriv hur förorenat överskottsmaterial ska hanteras.

Syfte Objektbeskrivning Platsbesök Konceptuell modell Kompetensbehov Provtagningsstrategi Kvalitetssäkring Provtagningsplan Utför undersökning Utvärdera