Utförande av provtagning

Syfte Objektbeskrivning Platsbesök Konceptuell modell Kompetensbehov Provtagningsstrategi Kvalitetssäkring Provtagningsplan Utför undersökning Utvärdera

Utförandet av provtagningen är ofta det mest kostsamma momentet i undersökningen av ett förorenat område. Det är därför viktigt att provtagningsplanen är väl genomtänkt, att provtagningsprotokollen är utformade så att rätt information insamlas från fält och att fältpersonalen är väl införstådd i provtagningens syfte, omfattning och avgränsning. Fältpersonal ska även ha god kännedom om aktuella föroreningars egenskaper och det provtagna mediets egenskaper. Vidare beskrivningar av fältundersökningar, metoder för provtagning av olika medier finns under metoder i menyn ovan. Att göra checklistor inför fältarbetet är ofta nödvändigt för att inget moment ska falla mellan stolarna eller glömmas bort. Där bör framgå att personer i fält är införstådda med nämnda moment och även vilken utrustning som ska tas med, kontaktuppgifter till berörda parter m. m.

Resultaten från undersökningen ska redovisas i en rapport som beskriver de moment som fanns med i provtagningsplanen, erhållna data från fältundersökning (inklusive fält- och analysprotokoll), revidering av konceptuell modell och tolkning av data. Fokus genom hela rapporten bör svara på undersökningens syfte och mål och en bedömning ska göras om dessa uppnåtts. Om ytterligare undersökningar bedöms behövas bör förslag till syfte och mål för dessa även beskrivas.

Se även beskrivningen av iterativt arbetssätt