Bailer

Den enklaste varianten av bailer är ett rör med botten utan backventiler där vattnet rinner in i överkant på röret. Den vanligaste varianten har dock en backventil i botten av bailern och slutligen finns det några varianter med dubbla backventiler, både i topp och botten. Dessa kan fungera separat eller så är de sammankopplade så att när bottenventilen stängs, stängs även toppventilen. Likt en skakpump medför en bailer omrörning i grundvattenkolumnen och kan medföra en förhöjd turbiditet. Om grundvattenröret inte är helt rakt, eller om det är inklämt på något ställe, kan det vara svårt att nå rätt djup och bailern kan även fastna i grundvattenröret. Bailern kan vara tung att manövrera i förhållande till andra pumpar, speciellt vid stora djup och stora vattenvolymer, i likhet med skakpumpen.

Vid provtagning där det finns fri fas av (NAPL) kan dessa observeras som ett skikt i bailern, Det är dock viktigt att notera att mäktigheten av NAPL i en bailer ofta inte har samma mäktighet som NAPL i omgivande jord, se mer info under Särskilda fall, provtagning av NAPL i grundvatten.

För- och nackdelar

Fördelar

  • Enkel och billig metod.
  • Kan användas dedikerat, minskar risken för korskontaminering.
  • Enkelt sätt att observera och provta NAPL.

Nackdelar

  • Kan vara svårt att få ner bailern till rätt djup.
  • Arbetsintensivt sätt att omsätta ett rör på stora mängder vatten.
  • Inte lämplig för lågflödesprovtagning eller provtagning på specifika djup.
  • Kan orsaka ökad turbiditet i vattnet som provtas.

Att tänka på

Det är viktigt att snöret som används är fritt från de förorenande ämnen som ska analyseras samt att samma snöre inte används vid flera grundvattenrör.  Det kan vara frestande att fästa tyngder på bailern ute i fält för den ska sjunka snabbare. I sådana fall ska endast vikter (och fästen) som dokumenterat inte kan bidra till kontaminering av grundvattnet användas. Det är även viktigt att vara medveten om att provtagning med bailer rör om grundvattnet i röret vid provtagning, och än mer vid användning av vikter.

Bailer rekommenderas i vissa internationella vägledningsdokument för provtagning av flyktiga föroreningar. Sett enbart till extraktionsmekanismen kan provtagning med en peristaltisk pump medföra viss förångning vid gasbildning i slangen, vilket ej sker med bailer. Däremot medför provtagning med bailer en större omrörning av vatten i grundvattenröret samt att luft kan blandas in i provet, vilket i sig kan påverka både provets turbiditet och grundvattnets kemiska sammansättning.

Det inte alltid som NAPL observeras vid omsättning och provtagning med pump. Då det är en bailer väldigt bra att ha med om misstanke/kännedom om NAPL finns, även om andra metoder används för uttag av grundvattenprov.