Lyftpumpar

Med en lyftpump (även kallad sugpump) utsätts vattnet i grundvattenröret för ett undertryck genom en slang och sugs upp till markytan. Den vanligaste typen av dessa typer av pumpar är peristaltiska pumpar, men det finns även miljöanpassade centrifugalpumpar som används i begränsad utsträckning. En fördel är att metoden kan användas för att suga grundvattenröret rent från sedimenterat material, t.ex silt och sand. För renspumpning kan det dock vara svårt att få tillräckligt flöde genom filtersanden enbart genom pumpning så det kan vara aktuellt att till exempel växla mellan pumpning och surge block, se renspumpning. Den maximala lyfthöjden från grundvattenytan med en sugpump är i teorin 10,4 m, men i praktiken ca 6-8 meter (ASTM 2013; ISO 2009). Eftersom vattnet utsätts för ett undertryck är risken stor att lättflyktiga ämnen avgår då flyktigheten ökar med minskat tryck. US EPA rekommenderar inte lyftpump för provtagning av flyktiga föroreningar, men nämner i vägledning för lågflödesprovtagning (US EPA Region I 2017) att en lyftpump kan användas om de beslut som ska fattas baserat på om det är acceptabelt med en viss osäkerhet. Det är dock inte lämpligt om mycket små variationer (t.ex. halter nära ett beslutskriterium) kan påverka utfallet, eller där beslut har stora konsekvenser för projektets framdrift.

Peristaltisk

Peristaltisk pump är den vanligaste typen av lyftpump som används i Sverige vid grundvattenprovtagning.

Den peristaltiska pumpen fungerar genom att en mjuk slang (vanligtvis silikon) fästs runt ett roterande huvud som trycker ihop slangen för att skapa ett undertryck som suger upp vattnet genom provtagningsslangen (vanligtvis PE-slang).

 peristaltiskpump

Figur 1. Visar hur den peristaltiska pumpen ”suger” eller ”lyfter” upp vatten genom att skapa ett undertryck.

För- och nackdelar

Fördelar

  • Allmänt tillgänglig
  • Relativt billig
  • Låg risk för korskontaminering
  • Låg risk för igensättning av partiklar vid renspumpning

Nackdelar

  • Begränsad lyfthöjd
  • Rekommenderas inte vid analys av flyktiga föroreningar, men kan under vissa förutsättningar accepteras.

Att tänka på

För att undvika korskontaminering bör slangen som används för provtagning i grundvattenrören bytas mellan varje rör, och vid upprepade provtagningar kan slangen lämnas i röret under en begränsad tid. Vid användning av peristaltisk pump är det viktigt att veta vilka krav på lyfthöjd som ställs samt om flyktiga föroreningar behöver analyseras. Vid provtagning av icke flyktiga ämnen är det viktigast att säkerställa att pumpen klarar av att pumpa vattnet från önskat djup. Vid provtagning av flyktiga ämnen kan en peristaltisk pump vara acceptabel om grundvattenytan är ytlig och förväntade halter är höga. Om djupet till grundvattenytan är stort, eller halter ligger nära riktvärden eller åtgärdsmål kan effekten på provet vara stor. Eftersom det kan medföra problem att byta provtagningsmetod under ett projekt bör provtagningens krav på precision beaktas tidigt i projektet och metod väljas därefter.