Klorfenoler

Klorfenoler är fenoler som innehåller.1-5 kloratomer i aromatringen.

Förekomst och användning

Klorfenoler har tidigare varit mycket viktiga som bekämpningsmedel mot mögelsvamp på trä (blånad) men är nu förbjudna inom EU. De viktigaste congenerna för detta ändamål var tri-, tetra- och pentaklorfenol. De användes fram till förbudet på 1970-talet allmänt som blånadsskyddsmedel på sågverk. Därigenom är klorfenolerna och de i preparaten ingående föroreningarna av polyklorerade dibensodioxiner och dibensofuraner relativt spridda i mark i och omkring sågverk. Många av dessa är idag nedlagda och det finns ett stort saneringsbehov efter 100-tals nedlagda sågverk. Klorfenoler används också som ett viktigt utgångsmaterial vid framställning av andra klorerade bekämpningsmedel som fenoxisyror (”Hormoslyr”).

Spridningsvägar

De lägre klorerade congenerna är relativt vattenlösliga och kan lätt spridas via grundvattnet. De bryts dock ned relativt snabbt, vilket innebär att en anrikning sker i marken lokalt av pentaklorfenol och framför allt högklorerade dibensodioxiner och dibensofuraner på platser där blånadsskyddsbehandling använts. Klorfenoler i gasfas har också påvisats i byggnader där klorfenolbehandlat virke använts.

Miljöeffekter

Klorfenolerna är starkt giftiga för människa och levande organismer. Klorfenoler innehöll ofta höga halter av dioxiner vilket ytterligare ökar föroreningsproblematiken vid platser där klorfenol använts.Se även avsnittet om dioxiner och furaner för effekter av dessa föreningar.

Källor

Jan-Olof Levin AB, 2015

Möjliga åtgärdsmetoder

Läs mer under respektive metod för att bättre kunna bedömma om metoden är möjlig att använda i en specifik föroreningssituation.

In situ

Biologisk behandling
Flerfasextraktion 
Fytosanering
Grundvattenpumpning och behandling
Inneslutning/barriärteknik
Jordtvätt
Kemisk oxidation
Kemisk reduktion

Termisk behandling
Övervakad naturlig självrening

 

Ex situ - Baseras på att schaktning är möjlig

Biologisk behandling 

Deponering 

Gräv- och schaktsanering

Jordtvätt

Termisk behandling